Gepubliceerd: 16 april 2015
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33268-28.html
ID: 33268-28

Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 april 2015

Op 9 december 2014 heeft uw Kamer een motie-Taverne1 aangenomen, waarin de regering wordt verzocht de mogelijkheid tot het aangaan van lijstverbindingen bij verkiezingen af te schaffen. Ik ben voornemens deze motie uit te voeren en ter zake een wetsvoorstel voor te bereiden. Het aangaan van lijstverbindingen kan echter niet los worden gezien van het (huidige) stelsel van restzetelverdeling. Met het oog hierop heb ik de Kiesraad verzocht mij te adviseren over de vraag welke variant(en) van restzetelverdeling hij – gegeven de voorgenomen afschaffing van de mogelijkheid om lijstencombinaties aan te gaan – werkbaar acht, en over de mogelijke effecten van elke variant voor grote en voor kleine partijen. Een afschrift van mijn adviesaanvraag treft u hierbij aan2.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk