Gepubliceerd: 23 juni 2014
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33268-23.html
ID: 33268-23

Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 juni 2014

Tijdens de behandeling in uw Kamer van het wetsvoorstel tot Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen (Kamerstuk 33 268), d.d. 6 maart 2013, heb ik uw Kamer toegezegd een publieksversie van de Kieswet te laten maken. Deze publieksversie moest vooral bedoeld zijn om de stembureauleden te ondersteunen. Bij dezen informeer ik u dat deze toezegging is uitgevoerd.

Op mijn verzoek heeft de Kiesraad een dergelijke publieksversie in digitale vorm gemaakt. De Kiesraad heeft daartoe, naast de reeds beschikbare informatie op zijn website, een afzonderlijk gedeelte ingericht waarin de verschillende elementen van het kiesproces zoals vermeld in de Kieswet worden toegelicht. Hierbij kan eenvoudig worden doorgeklikt naar de daadwerkelijke wettekst. Op deze manier is mijns inziens de inhoud van de Kieswet toegankelijker gemaakt, zowel voor stembureauleden als voor burgers en is bovendien de verbinding met de wet zelf gewaarborgd. De informatie is terug te vinden via het kopje «Kieswet toegelicht», op

https://www.kiesraad.nl/kieswet. De Kiesraad heeft bovendien op haar website enkele video’s geplaatst die op deze manier de werking van verkiezingen inzichtelijker maken.

De site is reeds live geweest tijdens de twee recente verkiezingen. De Kiesraad heeft mij bericht dat dit deel van de website sinds januari 2014 door zo’n 8.000 individuele bezoekers is bezocht, met de dag van de gemeenteraadsverkiezingen en die van de verkiezing voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement als piekdagen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk