Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

1490 resultaten

Voorgenomen wijzigingen begrotingsstructuur Hoofdstuk IV Koninkrijksrelaties en het BES-fonds (Dossier 34000-IV)
Voorgenomen wijzigingen begrotingsstructuur Hoofdstuk IV Koninkrijksrelaties en het BES-fonds Brief regering begroting financiën Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 juni 2015 Het is mijn voornemen om met ingang van het begrotingsjaar 2016 de artikelstructuur voor het begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties en het BES-fonds (h64) aan te passen. ...

Informatie over de voortgang werkgroepen en projecten uit de Koninkrijksconferentie 2014 (Dossier 34000-IV)
Informatie over de voortgang werkgroepen en projecten uit de Koninkrijksconferentie 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 februari 2015 Mij bereikte het verzoek van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van 21 januari 2015 om de geannoteerde agenda voor de Koninkrijksconferentie 2015 aan de Tweede Kamer te sturen. ...

Afronding aanwijzing begroting 2014 Aruba (Dossier 34000-IV)
Afronding aanwijzing begroting 2014 Aruba Brief regering begroting financiën Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 december 2014 In aansluiting op mijn brieven van 21 juli (Kamerstuk 33 750 IV, nr. 50) en 3 oktober (Kamerstuk 34 000 IV, nr. 16) van dit jaar inzake de rapporten op grond van de aanwijzing aan de Gouverneur van Aruba van 11 juli van dit jaar zend ik u bijgaand het laatste rapport op grond van deze aanwijzing. ...

Aanwijzing aan de Gouverneur van Sint Maarten tot het aanhouden van de vaststelling van de landsbesluiten tot benoeming van ministers en de minister-president (Dossier 34000-IV)
Aanwijzing aan de Gouverneur van Sint Maarten tot het aanhouden van de vaststelling van de landsbesluiten tot benoeming van ministers en de minister-president Brief regering begroting financiën Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 oktober 2014 Op 27 augustus 2014 heeft de Gouverneur van Sint Maarten het rapport over de integriteit van het openbaar bestuur op Sint Maarten (rapport Oosting1) uitgebracht waartoe de koninkrijksregering via een aanwijzing in 2013 opdracht heeft gegeven.2 Het rapport werd op 26 september 2014 naar de Eerste en Tweede Kamer gezonden. ...

Halfjaarrapportage College financieel toezicht BES tweede helft van 2014 (Dossier 34000-IV)
Halfjaarrapportage College financieel toezicht BES tweede helft van 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 37 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 maart 2015 Hierbij zend ik u ter informatie de halfjaarrapportage van het College financieel toezicht voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba over de tweede helft van 20141. ...

Stand van zaken inzake de opstelling en vaststelling van de meerjarenplannen Caribisch Nederland (Dossier 34000-IV)
Stand van zaken inzake de opstelling en vaststelling van de meerjarenplannen Caribisch Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 november 2014 In uw brief van 13 november jl., vraagt u mij om in een brief de meest recente stand van zaken met betrekking tot de opstelling en vaststelling van de meerjarenplannen Caribisch Nederland aan te geven, inclusief wanneer deze plannen aan uw Kamer worden gestuurd. ...

Aanwijzing Sint Maarten over begroting 2015 (Dossier 34000-IV)
Aanwijzing Sint Maarten over begroting 2015 Brief regering begroting financiën Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 september 2015 De Rijksministerraad heeft op 4 september besloten Sint Maarten een aanwijzing te geven om de begroting 2015 en meerjarenramingen op orde te brengen. ...

Uitkomsten van de lopende onderhandelingen met Nustar over verlenging van het contract van Nustar met Sint Eustatius (Dossier 34000-IV)
Uitkomsten van de lopende onderhandelingen met Nustar over verlenging van het contract van Nustar met Sint Eustatius Brief regering begroting financiën Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 november 2014 In uw brief van 13 november jl. verzoekt u om in te gaan op de uitkomsten van de nu lopende onderhandelingen met Nustar over verlenging van het contract van Nustar met Sint Eustatius. ...

Halfjaarrapportage van het College financieel toezicht (Cft) over Curaçao en Sint Maarten tweede helft 2014 (Dossier 34000-IV)
Halfjaarrapportage van het College financieel toezicht (Cft) over Curaçao en Sint Maarten tweede helft 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 maart 2015 Overeenkomstig artikel 4 lid 2 van de rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten dient het College financieel toezicht (Cft) eens per half jaar schriftelijk verantwoording af te leggen over zijn werkzaamheden door tussenkomst van mij aan de raad van ministers van het Koninkrijk (RMR), de besturen, de beide Kamers der Staten-Generaal en beide Staten. ...

Gezamenlijke aanpak Integriteit en rechtshandhaving Sint Maarten (Dossier 34000-IV)
Gezamenlijke aanpak Integriteit en rechtshandhaving Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 41 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 mei 2015 Zaterdag 23 mei jl. heb ik overeenstemming bereikt met de regering van Sint Maarten over de gezamenlijke aanpak van de integriteit en rechtshandhaving op Sint Maarten. ...

Reactie op de huidige politieke situatie op Sint Maarten (Dossier 34000-IV)
Reactie op de huidige politieke situatie op Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 november 2014 Naar aanleiding van uw brief waarin u informeert naar de huidige politieke situatie op Sint maarten, bericht ik u het volgende. ...

Vervolg op afspraken 2 mei met regering Aruba (Dossier 34000-IV)
Vervolg op afspraken 2 mei met regering Aruba Brief regering begroting financiën Nr. 45 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juni 2015 Bij brief van 7 mei heb ik u de afspraken tussen de regeringen van Aruba en Nederland over onafhankelijk toezicht op de overheidsfinanciën van Aruba gezonden (Kamerstuk 34 000 IV, nr. 39). ...

Reactie op de voorlichting van de Raad van State over het geven van aanwijzingen aan de Gouverneurs (Dossier 34000-IV)
Reactie op de voorlichting van de Raad van State over het geven van aanwijzingen aan de Gouverneurs Brief regering begroting financiën Nr. 54 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 september 2015 Naar aanleiding van de op 17 september 2015 aan uw Kamer uitgebrachte voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State (hierna: de Afdeling) over het geven van aanwijzingen aan de Gouverneurs van de landen in het Caribische deel van het Koninkrijk (Kamerstuk 34 000 IV, nr. ...

Informatie over de toezending van de reactie op de uitgebrachte voorlichting van de Raad van State over het geven van aanwijzingen aan de Gouverneurs van de landen in het Caribische deel van het Koninkrijk (Dossier 34000-IV)
Informatie over de toezending van de reactie op de uitgebrachte voorlichting van de Raad van State over het geven van aanwijzingen aan de Gouverneurs van de landen in het Caribische deel van het Koninkrijk Brief regering begroting financiën Nr. 53 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 september 2015 Naar aanleiding van de op donderdag 17 september 2015 aan uw Kamer uitgebrachte voorlichting van de Raad van State over het geven van aanwijzingen aan de Gouverneurs van de landen in het Caribische deel van het Koninkrijk (Kamerstuk 34 000 IV, nr. ...

Reactie op een brief van de Saba Business Association (SBA) met betrekking tot de situatie voor ondernemers op de BES-eilanden (Dossier 34000-IV)
Reactie op een brief van de Saba Business Association (SBA) met betrekking tot de situatie voor ondernemers op de BES-eilanden Brief regering begroting financiën Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2014 In een brief van 25 september jl. heeft de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties om een reactie gevraagd op een brief van de Saba Business Association (SBA) met betrekking tot de situatie voor ondernemers op de BES-eilanden. ...

GRECO-rapport inzake uitvoering aanbevelingen (Dossier 34000-VI)
GRECO-rapport inzake uitvoering aanbevelingen Brief regering begroting financiën Nr. 104 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 augustus 2015 Op 18 juni jongstleden besprak de Groep Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (hierna GRECO) de mate van uitvoering van de aanbevelingen die GRECO aan Nederland deed ter preventie van corruptie bij het parlement, de rechtspraak en het Openbaar Ministerie1. ...

Kabinetsstandpunt ten aanzien van het Rfv advies ‘Tussen betalen en bepalen’ (Dossier 34000-VII)
Kabinetsstandpunt ten aanzien van het Rfv advies ‘Tussen betalen en bepalen’ Brief regering begroting financiën Nr. 48 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 juni 2015 Bij deze stuur ik het door uw commissie op 28 november 2014 gevraagde kabinetsstandpunt toe ten aanzien van het Rfv advies «Tussen betalen en bepalen». ...

Uitvoering van de motie van het lid Van Raak c.s. over de Expertgroep Klokkenluiders (Kamerstuk 34 000 VII, nr. 11) (Dossier 34000-VII)
Uitvoering van de motie van het lid Van Raak c.s. over de Expertgroep Klokkenluiders (Kamerstuk 34 000 VII, nr. 11) Brief regering begroting financiën Nr. 50 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 juni 2015 Uw Kamer heeft op 6 november 2014 de motie van Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Voortman, Ouwehand en Klein over de Expertgroep Klokkenluiders aangenomen (Handelingen II 2014/15, nr. 21, item 13), waarin de regering wordt verzocht met de Expertgroep in overleg te treden om de financiële ondersteuning van de Expertgroep met (maximaal) een jaar te verlengen (Kamerstuk 34 000 VII, nr. 11). ...

Reactie op de aangenomen motie van de leden Schouw en Taverne over het intrekken van de Zondagswet (Kamerstuk 33 400 VII, nr. 23) (Dossier 34000-VII)
Reactie op de aangenomen motie van de leden Schouw en Taverne over het intrekken van de Zondagswet (Kamerstuk 33 400 VII, nr. 23) Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 oktober 2014 Hierbij reageer ik op de bij de begrotingsbehandeling voor 2013 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangenomen motie over het intrekken van de Zondagswet (Kamerstuk 33 400 VII, nr. 23). ...

Uitstel toezending reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken om een reactie op de gebeurtenissen in Haaksbergen (Dossier 34000-VII)
Uitstel toezending reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken om een reactie op de gebeurtenissen in Haaksbergen Brief regering begroting financiën Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 november 2014 Op 29 september jl. heeft de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken mijn reactie gevraagd op het dodelijke ongeluk dat zich heeft voorgedaan tijdens het motor-evenement in Haaksbergen op zondag 28 september. ...