Kamerstuk 34000-IV-45

Vervolg op afspraken 2 mei met regering Aruba

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 12 juni 2015
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-IV-45.html
ID: 34000-IV-45

Nr. 45 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juni 2015

Bij brief van 7 mei heb ik u de afspraken tussen de regeringen van Aruba en Nederland over onafhankelijk toezicht op de overheidsfinanciën van Aruba gezonden (Kamerstuk 34 000 IV, nr. 39). Tevens heb ik u toegezegd over de verdere uitwerking te berichten, zodra vervolgstappen op basis van dit akkoord zijn gezet.

Ik kan u op dit moment mededelen dat de volgende vervolgstappen zijn gezet.

Op 12 juni jl. heeft de raad van Ministers van het Koninkrijk ermee ingestemd dat Aruba een lening buiten het Koninkrijk aangaat (artikel 29 van het Statuut).

Hiermee kan Aruba in de financieringsbehoefte van 2015 voorzien. Bij deze instemming is tevens het advies van het College financieel toezicht (CFT) van 4 juni 2015 met betrekking tot de vastgestelde begroting 2015, uitvoeringsrapportage eerste kwartaal, voortgangsrapportage 2014–2018 en leningverzoek betrokken.

Met deze instemming met een lening buiten het Koninkrijk is de Nederlandse regering deze afspraak van 2 mei nagekomen.

Deze instemming betekent niet dat daarmee een oordeel wordt gegeven over de structurele houdbaarheid van de schulden, het begrotingsevenwicht en het investeringsniveau van Aruba.

De regering van Aruba staat, mede gezien de rapporten van Fitch, IMF, de adviezen van het Cft alsmede de afspraken van 2 mei, voor aanzienlijke opgaven.

Aruba, zal in verband met de financiële situatie geheel aan deze opgaven worden gehouden. De afspraken zelf voorzien in ondersteunende mogelijkheden om aan die opgaven te voldoen.

In dezelfde vergadering van de Rijksministerraad is ingestemd met de benoeming van de heer A.F.P. Bakker als voorzitter en mevrouw S.M. Dekker als Nederlands lid van het College Aruba financieel toezicht (CAft). De heer Bakker en mevrouw Dekker voeren deze functie uit naast hun reeds bestaande werkzaamheden voor het Cft. Aruba heeft toegezegd de benoeming van het Arubaanse lid te agenderen voor de eerstvolgende Rijksministerraad.

De op de benoeming voor het CAft betrekking hebbende Koninklijke Besluiten zullen direct na inwerkingtreding van de volledig overeenstemming over de inhoud en de juridische vormgeving hebbende landsverordening aan de Koning worden aangeboden. Dit zal kort na uiterlijk 1 augustus geschieden.

Ik ben in afwachting van de nadere berichtgeving van Aruba omtrent de vorderingen inzake de landsverordening. Er worden gesprekken gevoerd om verzoeken om technische bijstand te concretiseren.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk