Kamerstuk 34000-IV-19

Reactie op een brief van de Saba Business Association (SBA) met betrekking tot de situatie voor ondernemers op de BES-eilanden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 15 oktober 2014
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-IV-19.html
ID: 34000-IV-19

Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 oktober 2014

In een brief van 25 september jl. heeft de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties om een reactie gevraagd op een brief van de Saba Business Association (SBA) met betrekking tot de situatie voor ondernemers op de BES-eilanden. Het betreft een brief die de SBA op 3 september 2014 heeft verzonden aan de voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties.

In antwoord op dit verzoek deel ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, mede dat de situatie waarvoor de SBA aandacht vraagt aan mij bekend is. De SBA stelt – kort samengevat – dat de economische situatie niet rooskleurig is, met name voor de hotelsector, en verzoekt in verband daarmee om het tijdelijk verlaagde tarief van de vastgoedbelasting voor hotels ook in 2015 door te laten lopen.

Ik heb er waardering voor dat ondernemers, andere belastingplichtigen en eilandbestuurders opmerkingen hebben over en suggesties doen voor wijzigingen in het fiscale stelsel van Caribisch Nederland. Mede hierom hebben Manon Leijten, Secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën, en Richard van Zwol, Secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, begin oktober een bezoek gebracht aan de BES-eilanden. Zij zijn hier met verschillende ondernemers in gesprek gegaan. De suggesties van ondernemers zijn en worden serieus genomen en hebben er in de afgelopen jaren toe geleid dat in het fiscale stelsel van Caribisch Nederland diverse lastenverlichtende maatregelen zijn doorgevoerd. Deze lastenverlichting is gefinancierd uit de meeropbrengst van het nieuwe fiscale stelsel ten opzichte van de opbrengst van het oude (Nederlands Antilliaanse) fiscale stelsel. De in dat kader genomen maatregelen zijn in overleg met en met instemming van de eilandbesturen van Caribisch Nederland tot stand gekomen.

Als onderdeel van deze maatregelen zijn ook specifieke maatregelen in de vastgoedbelasting getroffen. Bij invoering van het nieuwe fiscale stelsel van Caribisch Nederland kende de vastgoedbelasting een jaarlijkse effectieve druk van 1% van de via deze heffing te belasten onroerende zaken. Inmiddels is de wet gewijzigd, waardoor de effectieve druk met terugwerkende kracht tot 2011 is verlaagd naar 0,4% voor hotels en naar 0,8% voor overige onroerende zaken die via de vastgoedbelasting worden belast. Met die maatregel is uitdrukking gegeven aan de bijzondere positie van de hotels en het belang van deze sector voor de economie en werkgelegenheid van Caribisch Nederland. Bovendien worden waardestijgingen als gevolg van investeringen de eerste 10 jaar vrijgesteld van vastgoedbelasting. Als tijdelijke maatregel is voor de jaren 2011 tot en met 2014 een additionele verlaging van de effectieve druk met 0,2% doorgevoerd, waardoor de effectieve druk gedurende die jaren voor hotels uitkomt op 0,2% en voor overige onroerende zaken op 0,6%. Deze tijdelijke tariefverlaging hangt samen met het feit dat de aanslagen vastgoedbelasting over 2011 en 2012 pas in de loop van 2013 konden worden opgelegd (en dat de aanslagen over 2013 en 2014 relatief kort daarna zouden worden opgelegd) omdat het vanwege gebrek aan gegevens veel tijd heeft gekost om bestand op te bouwen van onroerende zaken op Caribisch Nederland en deze onroerende zaken te waarderen. In 2015 komt een einde aan deze tijdelijke tariefverlaging, waardoor voor hotels de structurele effectieve druk uit zal komen op 0,4% van de waarde van de onroerende zaak.

Ter bepaling van de gedachten: een eigenaar van een hotel met een waarde van USD 1 miljoen respectievelijk USD 3 miljoen betaalt over de jaren 2011 tot en met 2014 jaarlijks USD 2.000 respectievelijk USD 6.000 aan vastgoedbelasting. Vanaf 2015 wordt dat USD 4.000 respectievelijk USD 12.000. Dat zijn naar mijn mening geen onredelijk hoge bedragen, te meer niet daar er in het fiscale stelsel van Caribisch Nederland geen winstbelasting meer is opgenomen.

Tegen deze achtergrond bezien kan ik niet tegemoetkomen aan de wens van SBA om voor hotels de tijdelijke tariefverlaging in de vastgoedbelasting van de jaren 2011 tot en met 2014 ook in 2015 van toepassing te verklaren.

De SBA geeft in hun brief van 3 september tevens aan te willen bijdragen aan de evaluatie (van de uitwerking van de nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland), maar nog niet te zijn benaderd door de evaluatiecommissie. Ik stel dit aanbod op prijs en breng de brief van de SBA daarom onder de aandacht van de per 22 september ingestelde commissie die deze evaluatie ter hand neemt.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk