Kamerstuk 34000-IV-42

Voorgenomen wijzigingen begrotingsstructuur Hoofdstuk IV Koninkrijksrelaties en het BES-fonds

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 9 juni 2015
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-IV-42.html
ID: 34000-IV-42

Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 juni 2015

Het is mijn voornemen om met ingang van het begrotingsjaar 2016 de artikelstructuur voor het begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties en het BES-fonds (h64) aan te passen. Graag informeer ik u over de voorgenomen wijzigingen.

De staatkundige structuur van het Koninkrijk en de samenwerking met het Caribische deel van het Koninkrijk zijn sinds 10-10-10 ingrijpend veranderd. Naar aanleiding hiervan is de financiële relatie met Caribisch Nederland en de landen de afgelopen jaren geëvolueerd. De samenwerkingsprogramma’s in het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn afgerond of worden binnenkort afgerond. Deze ontwikkelingen zijn van invloed op de inzet en verdeling van de binnen het begrotingshoofdstuk IV beschikbare middelen.

Met de voorgestelde wijzigingen wordt beoogd de begroting beter te laten aansluiten op de actuele beleidspraktijk die naar aanleiding van de bovengenoemde ontwikkelingen is gegroeid. Waar mogelijk leidt dit tot een duidelijker onderscheid tussen de activiteiten die betrekking hebben op de Landen van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en de activiteiten die betrekking hebben op Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint Eustatius). Ook wordt door de introductie van een apart apparaatsartikel beter aangesloten op de beginselen van het «verantwoord begroten». De voorgestelde wijzigingen vergroten bovendien de leesbaarheid en informatiewaarde van het hoofdstuk.

Wijzigingen

Onderstaand treft u op hoofdlijnen per artikel de voorgestelde aanpassingen. In de tabel in de bijlage vindt u een overzicht van de huidige en toekomstige begrotingsstructuur1.

  • Artikel 1: Het artikel blijft ongewijzigd. In het artikelonderdeel worden de huidige waarborgtaken (grensbewaking, kustwacht, RM/OM en RST) verantwoord.

  • Artikel 2: Dit artikel wordt uitgesplitst in drie nieuwe artikelen:

    • a) Binnen het nieuwe artikel 4 wordt een specifieke verdeling gemaakt tussen de landen en Caribisch Nederland. Hierbij wordt uitgegaan van twee artikelonderdelen, namelijk een artikelonderdeel voor Aruba/Curaçao/Sint Maarten en één speciaal voor Caribisch Nederland.

    • b) In het nieuwe artikel 5 worden de uitgaven van de lopende inschrijvingen van de landen Curaçao en Sint Maarten en de uitgaven en ontvangsten voor schuldsanering apart in beeld gebracht.

    • c) Tenslotte worden de apparaatuitgaven binnen hoofdstuk IV ondergebracht in artikel 6.

  • De afzonderlijke presentatie van het BES-fonds komt deels te vervallen. Onder de artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen wordt de toelichting op de BES-begroting als een op zichzelf staand onderdeel opgenomen. Het BES-fonds blijft daarmee als apart begrotingshoofdstuk bestaan.

Tijdspad

Bovengenoemde wijzingen zullen worden doorgevoerd in de ontwerpbegroting 2016 die op Prinsjesdag wordt aangeboden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk