Kamerstuk 34000-IV-35

Informatie over de voortgang werkgroepen en projecten uit de Koninkrijksconferentie 2014

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 9 februari 2015
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-IV-35.html
ID: 34000-IV-35

Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 februari 2015

Mij bereikte het verzoek van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van 21 januari 2015 om de geannoteerde agenda voor de Koninkrijksconferentie 2015 aan de Tweede Kamer te sturen. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om ook mijn toezeggingen gestand te doen de Tweede Kamer te informeren over de voortgang van de werkgroepen en projecten die voortvloeien uit de Koninkrijksconferentie 2014 alsmede over de werkzaamheden van de werkgroep geschillenbeslechting. Beide toezeggingen deed ik tijdens het algemeen overleg met de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties op 24 april 2014 (Kamerstuk 33 750 IV, nr. 44).

Bij brief van 2 februari jl. heeft Minister-President Asjes zijn collegae van Aruba en Sint Maarten en mijzelf laten weten dat de Koninkrijksconferentie 2015, die gepland stond op 8 april as., door onvoorziene omstandigheden geen doorgang kan vinden. Hij heeft als nieuwe datum 16 juni as. voorgesteld, in welk voorstel ik mij kan vinden. Een geannoteerde agenda is op dit moment nog niet voorbereid.

Op grond van de besluitenlijst van de Koninkrijksconferentie 2014 zullen in ieder geval de geschillenregeling en het thema kinderrechten worden geagendeerd voor de Koninkrijksconferentie 2015. Van mijn kant heb ik voorgesteld, conform mijn toezegging d.d. 3 juli 2014 aan uw Kamer, het thema «Samenwerking in de gezondheidszorg in het Caribisch deel van het Koninkrijk» te agenderen (Kamerstuk 31 568, nr. 142).

Daarnaast zal tijdens de conferentie ook tijd worden ingeruimd voor die werkgroepen wiens werkzaamheden hebben geleid tot zodanige concrete voorstellen of aanbevelingen dat deze bespreking op bestuurlijk niveau legitimeren.

Eind vorig jaar heeft Minister-President Asjes zijn collegae van Aruba en Sint Maarten en mijzelf geïnformeerd over de voortgang die wordt geboekt bij de uitvoering van de besluiten die zijn genomen tijdens de Koninkrijksconferentie 2014.

De Taskforce kinderrechten heeft haar opdracht om uiterlijk 20 november 2014 een actieplan te presenteren aan de regeringen van de landen van het Koninkrijk, volgens planning volbracht. Conform het besluit van de Koninkrijksconferentie 2014 wordt dit onderwerp opnieuw geagendeerd voor de Koninkrijksconferentie 2015.

De werkgroep economische samenwerking (onder voorzitterschap van Curaçao) heeft in 2014 een aantal malen vergaderd en heeft zich tot doel gesteld om waar mogelijk quick wins te incasseren en samenwerking daadwerkelijk te realiseren. Ook is het voornemen van de werkgroep om tijdens de Koninkrijksconferentie 2015 een aantal concrete mogelijkheden voor economische samenwerking op verschillende thema’s (vrijhandelszone, belastingverdragen, mededinging, interne- en externe handelsbevordering en luchtvaart en maritieme zaken) te presenteren.

De werkgroep Cohesie in het Koninkrijk (onder voorzitterschap Aruba) is in november 2014 met haar werkzaamheden begonnen. De werkgroep is gevraagd concrete aanbevelingen aan de landen te doen die erop zijn gericht de verbondenheid binnen en met het Koninkrijk te bevorderen. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat hierbij de wensen vanuit de samenleving, en niet van de bestuurders, richtinggevend zijn.

Aan de werkgroep kleine landen, grote uitdagingen (onder voorzitterschap Aruba) nemen namens Nederland vertegenwoordigers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deel. Opdracht van de werkgroep is om aanbevelingen te doen die de inherente kwetsbaarheden van de kleinschaligheid van de (ei)landen in het Caribisch gebied adresseren. Door de werkgroep wordt gewerkt aan een gezamenlijke prioriteitenlijst. Als overkoepelend thema heeft de werkgroep gekozen voor «duurzame ontwikkeling».

Ik heb medio december 2014 de landen laten weten dat het mijn streven is tijdens de Koninkrijksconferentie 2015 tot overeenstemming te komen over een geschillenregeling. Daartoe heb ik de ministers-presidenten verzocht vertegenwoordigers aan te wijzen die een voorstel voor een dergelijke regeling ten behoeve van besluitvorming tijdens de conferentie kunnen voorbereiden. Ter bevordering van het overleg heb ik een startnotitie opgesteld aan de hand waarvan nog deze maand een eerste overleg zal plaatsvinden.

Conform mijn toezegging tijdens de behandeling van de begroting Koninkrijksrelaties d.d. 1 oktober 2014 zal ik u dit voorjaar nader informeren over de vorderingen van de beraadslagingen over een geschillenregeling. Ik stel voor dat ik u bij die gelegenheid ook de geannoteerde agenda voor de conferentie doe toekomen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk