Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

12540 resultaten

Regeringsreactie op het rapport van het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT) naar aanleiding van een bezoek in mei 2014 (Dossier 34000-IV)
Regeringsreactie op het rapport van het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT) naar aanleiding van een bezoek in mei 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 49 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 augustus 2015 Van 12 tot 22 mei 2014 legde het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT) een bezoek af aan Aruba, Bonaire, Curaçao en St Maarten. ...

Voortgang Project Duradero (Dossier 34000-IV)
Voortgang Project Duradero Brief regering begroting financiën Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 november 2014 In de reactie op de vragen van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties in het kader van het voorbereidend onderzoek van het voorstel van wet, houdende de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV), heb ik toegezegd u nader te informeren over de voortgang van het project Duradero (Kamerstuk 34 000 IV, nr. 6). ...

Evaluatie justitiële rijkswetten (Dossier 34000-IV)
Evaluatie justitiële rijkswetten Brief regering begroting financiën Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 november 2014 Mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en met verwijzing naar toezeggingen aan uw Kamer, informeer ik u hierbij over de evaluatie van de justitiële rijkswetten. ...

Reactie op het eindrapport van het College Financieel Toezicht (Cft) overheidsfinanciën Aruba (Dossier 34000-IV)
Reactie op het eindrapport van het College Financieel Toezicht (Cft) overheidsfinanciën Aruba Brief regering begroting financiën Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 oktober 2014 De regering van Aruba heeft uw Kamer, alsmede de Eerste Kamer en de ministerraad van Nederland, per brief van 1 oktober jl. geïnformeerd over de aanbieding van de ontwerpbegrotingswijziging 2014 aan de Gouverneur van Aruba. ...

Inzet van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) op verzoek van Aruba (Dossier 34000-IV)
Inzet van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) op verzoek van Aruba Brief regering begroting financiën Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 december 2014 De regering van Aruba heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) verzocht om een deskundigenrapport over de ontwerpbegroting 2015, en over eventuele wijzigingen. ...

Rapport inzake een onderzoek naar de integriteit van het openbaar bestuur van Sint Maarten (Dossier 34000-IV)
Rapport inzake een onderzoek naar de integriteit van het openbaar bestuur van Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 september 2014 Bijgaand zend ik u het rapport «Integrity Inquiry into the functioning of the Government of Sint Maarten»1. ...

Afspraken tussen de regeringen van Aruba en Nederland over onafhankelijk toezicht op de overheidsfinanciën van Aruba (Dossier 34000-IV)
Afspraken tussen de regeringen van Aruba en Nederland over onafhankelijk toezicht op de overheidsfinanciën van Aruba Brief regering begroting financiën Nr. 39 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 mei 2015 Hierbij bied ik u de afspraken aan tussen de regeringen van Aruba en Nederland over onafhankelijk toezicht op de overheidsfinanciën van Aruba1. ...

Informatie over een enkel onderwerp dat zich heeft voorgedaan na de aanbieding van de Tweede Suppletoire begroting 2014 van Koninkrijksrelaties (Dossier 34000-IV)
Informatie over een enkel onderwerp dat zich heeft voorgedaan na de aanbieding van de Tweede Suppletoire begroting 2014 van Koninkrijksrelaties Brief regering begroting financiën Nr. 30 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2014 Hierbij informeer ik uw Kamer, vooruitlopend op de Slotwet 2014, over een enkel onderwerp die zich heeft voorgedaan na de aanbieding van de Tweede Suppletoire begroting 2014 van Koninkrijksrelaties (IV). ...

Rentelasten lening ziekenhuis Curaçao (Dossier 34000-IV)
Rentelasten lening ziekenhuis Curaçao Brief regering begroting financiën Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 januari 2015 In het Algemeen overleg Koninkrijksrelaties van 10 december jl. zijn vragen gerezen over de extra kosten in verband met de lening van het ziekenhuis Curaçao voor het land Curaçao. ...

Integriteit Sint Maarten (Dossier 34000-IV)
Integriteit Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 januari 2015 Hierbij informeer ik u over het besluit van de Raad van Ministers van het Koninkrijk (RMR) van 30 januari jl. ...

Instellingsbesluit commissie evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland (Dossier 34000-IV)
Instellingsbesluit commissie evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 september 2014 Op 22 september jl. informeerde ik u over de samenstelling van de commissie evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland (Kamerstuk 34 000 IV, nr. 5). ...

Meerjarenprogramma Caribisch Nederland 2015-2018 (Dossier 34000-IV)
Meerjarenprogramma Caribisch Nederland 2015-2018 Brief regering begroting financiën Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juni 2015 Bijgaand treft u aan het meerjarenprogramma Caribisch Nederland 2015–20181. ...

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht (Dossier 34000-IV)
Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht Brief regering begroting financiën Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 16 september 2014 Op 8 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. ...

Brief van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over een verzoek aan de Raad van State inzake voorlichting over het geven van aanwijzingen aan de Gouverneurs van de landen in het Caribische deel van het Koninkrijk (Dossier 34000-IV)
Brief van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over een verzoek aan de Raad van State inzake voorlichting over het geven van aanwijzingen aan de Gouverneurs van de landen in het Caribische deel van het Koninkrijk Brief commissie begroting financiën Nr. 38 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 maart 2015 De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft in haar procedurevergadering van 25 maart 2015 besloten aan de Kamer het voorstel ter goedkeuring voor te leggen om aan de Raad van State ingevolge artikel 21 a van de Wet op de Raad van State voorlichting te vragen over het geven van aanwijzingen aan de Gouverneurs van de landen in het Caribische deel van het Koninkrijk. ...

Instellen toezicht St. Eustatius (Dossier 34000-IV)
Instellen toezicht St. Eustatius Brief regering begroting financiën Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 juni 2015 Bijgaand zend ik u een afschrift van de brief die ik vandaag heb verzonden aan het bestuurscollege van het openbare lichaam St. ...

Toegankelijkheid websites NPO en commerciële omroepen in Caribisch Nederland (Dossier 34000-IV)
Toegankelijkheid websites NPO en commerciële omroepen in Caribisch Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 oktober 2014 De regering is bij motie van Kamerlid Hachchi (Kamerstuk 33 750-IV, nr. 15) verzocht een oplossing te zoeken waardoor de inwoners van de BES-eilanden dezelfde toegang tot Nederlandse websites krijgen als de inwoners van het Europese deel van Nederland. ...

Stand van zaken overheidsfinanciën Aruba (Dossier 34000-IV)
Stand van zaken overheidsfinanciën Aruba Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 september 2014 Op 10 september heeft uw Kamer mij verzocht om voorafgaande aan het Algemeen Overleg van 25 september geïnformeerd te worden over de huidige stand van zaken wat betreft de overheidsfinanciën van Aruba. ...

Eindevaluatie stichting AMFO (Dossier 34000-IV)
Eindevaluatie stichting AMFO Brief regering begroting financiën Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 november 2014 Hierbij doe ik u het eindrapport van de evaluatie van de stichting Antilliaanse Medefinancieringsorganisatie (AMFO) toekomen, dat op 24 oktober jl. is opgeleverd1. ...

Samenstelling van de commissie evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland (Dossier 34000-IV)
Samenstelling van de commissie evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 september 2014 In mijn brief van juni 23 juni j.l. ...

Voorgenomen wijzigingen begrotingsstructuur Hoofdstuk IV Koninkrijksrelaties en het BES-fonds (Dossier 34000-IV)
Voorgenomen wijzigingen begrotingsstructuur Hoofdstuk IV Koninkrijksrelaties en het BES-fonds Brief regering begroting financiën Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 juni 2015 Het is mijn voornemen om met ingang van het begrotingsjaar 2016 de artikelstructuur voor het begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties en het BES-fonds (h64) aan te passen. ...