Kamerstuk 34000-IV-44

Meerjarenprogramma Caribisch Nederland 2015-2018

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 12 juni 2015
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-IV-44.html
ID: 34000-IV-44

Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juni 2015

Bijgaand treft u aan het meerjarenprogramma Caribisch Nederland 2015–20181. Dit meerjarenprogramma ben ik namens het Kabinet op 11 juni jl. overeengekomen met de bestuurscolleges van de Openbare Lichamen Bonaire en Saba. Voor Sint Eustatius verwijs ik naar mijn brief van 10 juni jl. (Kamerstuk 34 000 IV, nr. 43).

Met dit meerjarenprogramma wordt invulling gegeven aan diverse toezeggingen richting uw Kamer inzake het meerjarenprogramma en de eilandelijke ontwikkelplannen, en aan het verzoek van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer per brief van 28 april jl. Tevens treft u in dit verband nog aan de stand van zaken ten aanzien van het investeringsprogramma van het Rijksvastgoedbedrijf2.

Tenslotte is bijgevoegd de vierde voortgangsrapportage over 2014 van de Rijksvertegenwoordiger.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk