Kamerstuk 34000-IV-4

Stand van zaken overheidsfinanciën Aruba

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 22 september 2014
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-IV-4.html
ID: 34000-IV-4

Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 september 2014

Op 10 september heeft uw Kamer mij verzocht om voorafgaande aan het Algemeen Overleg van 25 september geïnformeerd te worden over de huidige stand van zaken wat betreft de overheidsfinanciën van Aruba.

Ik kan u melden dat op 12 september 2014 het secretariaat van het College financieel toezicht Curacao en Sint Maarten (Cft) haar eindrapportage heeft aangeboden aan de Gouverneur van Aruba. De Gouverneur heeft dit rapport vervolgens aangeboden aan de Minister van Financiën en Overheidsorganisatie van Aruba en tevens aan de Rijksministerraad.

Conform het koninklijk besluit van 11 juli 2014 heeft de Gouverneur op basis van dit rapport de regering van Aruba uitgenodigd om met een begrotingswijziging 2014 te komen. Het rapport is thans nog niet openbaar. Daarmee wordt Aruba in staat gesteld om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de wijze waarop zij de conclusies uit dit rapport omzet in maatregelen en vertaald naar de begroting 2014 en een meerjarige oplossing van de budgettaire problematiek.

De regering van Aruba heeft drie weken de tijd na aanbieding van het eindrapport om de begrotingswijziging op te stellen en aan de Raad van Advies aan te bieden. Het rapport van het secretariaat van het Cft zal daarbij worden gevoegd. Bij indiening van de begrotingswijziging 2014 bij de Staten van Aruba zal het rapport daarmee openbaar worden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk