Zoeken


Partij
PvdA 2599
CDA 2281
D66 2205
GL 2075
CU 2020
Meer...
VVD 2002
SGP 1115
PVV 608
PvdD 597
SP 318
50PLUS 153
DENK 141
BBB 101
Omtzigt 96
NSC 64
FVD 62
Volt 54
JA21 39
Fractie Den Haan 33
Klein 31
Datum
Van:
Tot:

Partij
PvdA 2599
CDA 2281
D66 2205
GL 2075
CU 2020
Meer...
VVD 2002
SGP 1115
PVV 608
PvdD 597
SP 318
50PLUS 153
DENK 141
BBB 101
Omtzigt 96
NSC 64
FVD 62
Volt 54
JA21 39
Fractie Den Haan 33
Klein 31
Datum
Van:
Tot:

12616 resultaten

Amendement van het lid Van der Staaij c.s. dat beoogt gemeenten een stimulans te geven om actief met partijen in de samenleving in gesprek te gaan over de manier waarop zij kunnen bijdragen aan de zorg voor elkaar (Dossier 33841)
Amendement van het lid Van der Staaij c.s. dat beoogt gemeenten een stimulans te geven om actief met partijen in de samenleving in gesprek te gaan over de manier waarop zij kunnen bijdragen aan de zorg voor elkaar Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 41 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat regelt dat de plicht tot het verrichten van maatschappelijke nuttige activiteiten zoals opgenomen in de Participatiewet niet kan worden ingezet om professionele zorgtaken in het kader van de Wmo over te nemen (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat regelt dat de plicht tot het verrichten van maatschappelijke nuttige activiteiten zoals opgenomen in de Participatiewet niet kan worden ingezet om professionele zorgtaken in het kader van de Wmo over te nemen Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 31 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 11 maart 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Na artikel 2.6.6 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 2.6.7 Werkzaamheden die voortkomen uit de verstrekking van een voorziening worden door het college niet aangemerkt als onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden die worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet werk en bijstand. ...

Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat gemeenten in het op te stellen beleidsplan ook bijzondere aandacht besteden aan preventie (Dossier 33841)
Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat gemeenten in het op te stellen beleidsplan ook bijzondere aandacht besteden aan preventie Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 105 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 22 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 2.1.2, vierde lid, onderdeel a, wordt na «publieke gezondheid,» ingevoegd: preventie,. ...

Amendement van het lid Voortman over het overnemen van personeel (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman over het overnemen van personeel Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 155 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN Ontvangen 24 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 2.6.5 wordt een lid toegevoegd, luidende: 3. ...

Amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 72 over het betrekken van cliënten of hun vertegenwoordigers bij de uitvoering van de wet. (Dossier 33841)
Amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 72 over het betrekken van cliënten of hun vertegenwoordigers bij de uitvoering van de wet. ...

Amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk over het right to challenge (Dossier 33841)
Amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk over het right to challenge Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 152 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN OTWIN VAN DIJK Ontvangen 24 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel 2.6.6 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 2.6.6a 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 16 waarmee de regels voor algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen gelijk worden getrokken en over toepassing van een anticumulatiebepaling op vorderingen krachtens deze wet en de AWBZ door het CAK (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 16 waarmee de regels voor algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen gelijk worden getrokken en over toepassing van een anticumulatiebepaling op vorderingen krachtens deze wet en de AWBZ door het CAK Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 57 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Van der Staaij c.s. over het kunnen inzetten van het persoonsgebonden budget als een vergelijkbaar en toereikend alternatief voor zorg in natura (Dossier 33841)
Amendement van het lid Van der Staaij c.s. over het kunnen inzetten van het persoonsgebonden budget als een vergelijkbaar en toereikend alternatief voor zorg in natura Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Amendement van het lid Otwin van Dijk over een meet- en weetplicht voor gemeenten (Dossier 33841)
Amendement van het lid Otwin van Dijk over een meet- en weetplicht voor gemeenten Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID OTWIN VAN DIJK Ontvangen 10 maart 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan artikel 2.1.2 wordt een lid toegevoegd, luidende: 6. ...

Amendement van het lid Baay-Timmerman dat een deel van het budget dat gemeenten ter beschikking wordt gesteld in het kader van de decentralisatie van de maatschappelijke ondersteuning, oormerkt ten bate van thuiswonende dementerende personen (Dossier 33841)
Amendement van het lid Baay-Timmerman dat een deel van het budget dat gemeenten ter beschikking wordt gesteld in het kader van de decentralisatie van de maatschappelijke ondersteuning, oormerkt ten bate van thuiswonende dementerende personen Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 96 AMENDEMENT VAN HET LID BAAY-TIMMERMAN Ontvangen 22 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 5.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 5.3 1. ...

Amendement van het lid Voortman over het aanpassen van de inwerkingtredingsbepaling van 1 januari 2015 in 1 januari 2016 (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman over het aanpassen van de inwerkingtredingsbepaling van 1 januari 2015 in 1 januari 2016 Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 45 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN Ontvangen 20 maart 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 6.5 wordt «2015» telkens vervangen door: 2016. ...

Amendement van het lid Agema dat onder andere regelt dat het college ervoor zorgdraagt dat met ingezetenen die 80 jaar of ouder zijn, ieder jaar contact wordt gezocht om te bekijken of het treffen van een algemene voorziening noodzakelijk is (Dossier 33841)
Amendement van het lid Agema dat onder andere regelt dat het college ervoor zorgdraagt dat met ingezetenen die 80 jaar of ouder zijn, ieder jaar contact wordt gezocht om te bekijken of het treffen van een algemene voorziening noodzakelijk is Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 91 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 22 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan artikel 2.2.4 wordt een lid toegevoegd, luidende: 3. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat voorziet in een recht op zorg en individuele voorzieningen (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat voorziet in een recht op zorg en individuele voorzieningen Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 42 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 17 maart 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 2.3.1 wordt gewijzigd als volgt: 1. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 140 dat regelt dat zorgvragers geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor zorg en voorzieningen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 140 dat regelt dat zorgvragers geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor zorg en voorzieningen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 145 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1401 Ontvangen 23 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 1.1.1 vervalt: – CAK: het CAK, genoemd in artikel 48, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;. ...

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van der Staaij over betrekken van de mantelzorger bij het ondersteuningsplan (Dossier 33841)
Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van der Staaij over betrekken van de mantelzorger bij het ondersteuningsplan Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 29 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN VAN DER STAAIJ Ontvangen 10 maart 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 2.3.2, eerste lid, wordt na «melding is gedaan» ingevoegd: en waar mogelijk met de mantelzorger of mantelzorgers. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp ter vervanging van nr. 50, dat regelt dat gemeenten in hun beleidsplan aandacht besteden aan de wijze waarop zij zullen zorgdragen voor de continuïteit van zorg voor jongeren die op grond van het bereiken van de leeftijd van 18 jaar (of, in bepaalde gevallen, 23 jaar) niet langer in aanmerking komen voor zorg op basis van de Jeugdwet, maar dat wel nodig hebben. (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp ter vervanging van nr. 50, dat regelt dat gemeenten in hun beleidsplan aandacht besteden aan de wijze waarop zij zullen zorgdragen voor de continuïteit van zorg voor jongeren die op grond van het bereiken van de leeftijd van 18 jaar (of, in bepaalde gevallen, 23 jaar) niet langer in aanmerking komen voor zorg op basis van de Jeugdwet, maar dat wel nodig hebben. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 20 over het verplichten van gemeenten om een tegemoetkoming voor meerkosten te verstrekken voor chronisch zieken en beperkten (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 20 over het verplichten van gemeenten om een tegemoetkoming voor meerkosten te verstrekken voor chronisch zieken en beperkten Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 59 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 201 Ontvangen 16 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 2.1.7 wordt «kan worden bepaald» vervangen door: wordt bepaald. ...

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Dik-Faber ter vervanging van nr. 12 over het wettelijk vastleggen van de samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars. (Dossier 33841)
Amendement van de leden Otwin van Dijk en Dik-Faber ter vervanging van nr. 12 over het wettelijk vastleggen van de samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars. ...

Gewijzigd amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp ter vervanging van nr. 38 dat beoogt dat de client zelf in staat wordt gesteld op een voor hem of haar passende wijze een persoonlijk plan op te stellen. (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp ter vervanging van nr. 38 dat beoogt dat de client zelf in staat wordt gesteld op een voor hem of haar passende wijze een persoonlijk plan op te stellen. ...

Amendement van het lid Keijzer over de gelijkwaardige positie van het persoonsgebonden budget naast de voorziening in natura. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer over de gelijkwaardige positie van het persoonsgebonden budget naast de voorziening in natura. ...