Kamerstuk 33841-96

Amendement van het lid Baay-Timmerman dat een deel van het budget dat gemeenten ter beschikking wordt gesteld in het kader van de decentralisatie van de maatschappelijke ondersteuning, oormerkt ten bate van thuiswonende dementerende personen

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


2,7 %
97,3 %

CU

GrBvK

PvdD

VVD

Van Vliet

PvdA

50PLUS

SP

D66

CDA

PVV

GL

SGP


Nr. 96 AMENDEMENT VAN HET LID BAAY-TIMMERMAN

Ontvangen 22 april 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 5.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5.3

  • 1. Onze Minister verstrekt jaarlijks aan gemeenten een specifieke uitkering ten behoeve van de bekostiging van maatschappelijke ondersteuning van dementerende thuiswonende personen.

  • 2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de verstrekking en de betaling van de specifieke uitkering aan gemeenten.

Toelichting

Met dit amendement beoogt indiener te bewerkstelligen dat een deel van het budget dat gemeenten ter beschikking wordt gesteld in het kader van de decentralisatie van de maatschappelijke ondersteuning, geoormerkt wordt ten bate van thuiswonende mensen met dementie. Op deze manier wordt geborgd dat er voor deze groep voldoende en passende maatschappelijke ondersteuning beschikbaar is. Dit is van groot belang, zowel voor de specifieke behoeften van dementerenden als voor hun mantelzorgers, omdat op deze wijze dementerenden en hun mantelzorgers zo goed mogelijk worden ondersteund bij het langer thuis wonen.

Baay-Timmerman