Kamerstuk 33841-91

Amendement van het lid Agema dat onder andere regelt dat het college ervoor zorgdraagt dat met ingezetenen die 80 jaar of ouder zijn, ieder jaar contact wordt gezocht om te bekijken of het treffen van een algemene voorziening noodzakelijk is

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


20,7 %
79,3 %

Van Vliet

D66

SGP

SP

50PLUS

PVV

PvdA

GL

PvdD

GrBvK

CU

CDA

VVD


Nr. 91 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA

Ontvangen 22 april 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Aan artikel 2.2.4 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Het college draagt er zorg voor dat met iedere ingezetene die de leeftijd van 80 jaren heeft bereikt, contact wordt gezocht en dat diegene, indien hij dit wenst, ten minste eenmaal per jaar wordt bezocht om te beoordelen of het treffen van een algemene voorziening noodzakelijk is.

II

Artikel 2.3.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de huidige tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Het college draagt er zorg voor dat met iedere ingezetene die de leeftijd van 80 jaren heeft bereikt, indien diegene dit wenst, ten minste eenmaal per jaar contact wordt gezocht om te beoordelen of behoefte bestaat aan een maatwerkvoorziening. Indien dit het geval is, verschaft het college hem informatie over het aanvragen van een dergelijke maatwerkvoorziening.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat het college ervoor zorgdraagt dat met ingezetenen die 80 jaar of ouder zijn, ieder jaar contact wordt gezocht om te bekijken of het treffen van een algemene voorziening noodzakelijk is. Eventueel bezoek vindt uiteraard slechts plaats indien de ingezetene van 80 jaar of ouder dit wenst. Degene door wie de ingezetene van 80 jaar of ouder wordt bezocht, zal direct beoordelen of tevens behoefte bestaat aan een maatwerkvoorziening. Indien dit het geval is, wordt informatie over het aanvragen van een dergelijke maatwerkvoorziening verschaft. Dit om te voorkomen dat er mensen tussen wal en schip raken.

Agema