Kamerstuk 33841-58

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Dik-Faber ter vervanging van nr. 12 over het wettelijk vastleggen van de samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars.

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


Nr. 58 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 121

Ontvangen 16 april 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 4.4.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

  • 1. Het college, aanbieders en zorgverzekeraars als bedoeld in de Zorgverzekeringswet maken afspraken over beleid ten aanzien van maatschappelijke ondersteuning, eerstelijnszorg, welzijn, preventie en publieke gezondheidszorg in het belang van een integrale dienstverlening aan cliënten en verzekerden.

2. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent de wijze van totstandkoming van de afspraken, bedoeld in het eerste lid.

3. In het tweede lid wordt «afstemming» vervangen door: uitvoering van de afspraken.

4. In het derde lid wordt «het overleg, bedoeld in het eerste lid» vervangen door: overleg omtrent afspraken, bedoeld in het eerste lid.

Toelichting

Dit amendement beoogt samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars wettelijk vast te leggen. Samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars is noodzakelijk om te komen tot een integraal beleid ten aanzien van maatschappelijke ondersteuning, eerstelijnszorg, welzijn, preventie en publieke gezondheidszorg.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning en het bevorderen van een goede toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking en voor het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van personen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen, zodat burgers zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Extramurale verpleging en verzorging worden ondergebracht bij de zorgverzekeraar om een knip tussen lijfsgebonden zorg te voorkomen. Samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars is onmisbaar voor cliënten die zowel op basis van de WMO als de zorgverzekeringswet zorg en ondersteuning thuis nodig hebben om in de eigen leefomgeving te kunnen blijven.

Om zowel gemeenten en verzekeraars aan te sporen tot samenwerking en om de samenwerking te vergemakkelijken als één van de beide partijen minder bereidwillig is tot samenwerking, wordt deze samenwerking wettelijk vastgelegd. Gemeenten nemen in een verordening op hoe de samenwerking met verzekeraars praktisch wordt vormgegeven.

Otwin van Dijk Dik-Faber