Kamerstuk 33841-29

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van der Staaij over betrekken van de mantelzorger bij het ondersteuningsplan

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


Nr. 29 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN VAN DER STAAIJ

Ontvangen 10 maart 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 2.3.2, eerste lid, wordt na «melding is gedaan» ingevoegd: en waar mogelijk met de mantelzorger of mantelzorgers.

Toelichting

Dit amendement beoogt de mantelzorger te betrekken bij het opstellen van het ondersteuningsplan. Gemeenten gaan via onder andere keukentafelgesprekken bekijken wat er aan zorg en ondersteuning nodig is nadat bij het college melding wordt gedaan van een behoefte aan maatschappelijke ondersteuning. De mantelzorger moet hierbij worden betrokken zodat er ook aandacht kan worden besteed aan de mate waarin de mantelzorger inzetbaar is. Door vanaf het begin nadrukkelijk mee te nemen wat de mantelzorger wel en niet aan ondersteuning kan bieden, wordt overbelasting van de mantelzorger voorkomen.

O. van Dijk Van der Staaij