Kamerstuk 33841-59

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 20 over het verplichten van gemeenten om een tegemoetkoming voor meerkosten te verstrekken voor chronisch zieken en beperkten

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


23,3 %
76,7 %

50PLUS

PVV

SP

CU

VVD

D66

GrBvK

SGP

PvdD

PvdA

CDA

GL

Van Vliet


Nr. 59 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 201

Ontvangen 16 april 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 2.1.7 wordt «kan worden bepaald» vervangen door: wordt bepaald.

Toelichting

Dit amendement regelt dat gemeenten verplicht zijn om een tegemoetkoming te verstrekken voor de meerkosten van chronisch zieken en mensen met een beperking. Mensen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen worden financieel benadeeld door het afschaffen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en door het afschaffen van de regeling Compensatie eigen risico. Het is redelijk om gemeenten te verplichten een lokale tegemoetkoming te verstrekken voor deze meerkosten, gezien de forse financiële opgaven waar chronisch zieken en mensen met een beperking voor staan. Gemeenten worden verplicht om hiervoor een verordening met duidelijk criteria op te stellen, zodat mensen die chronisch ziek zijn of een beperking hebben hieraan ook rechten kunnen ontlenen.

Siderius Van Gerven