Kamerstuk 33841-105

Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat gemeenten in het op te stellen beleidsplan ook bijzondere aandacht besteden aan preventie

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


Nr. 105 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP

Ontvangen 22 april 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 2.1.2, vierde lid, onderdeel a, wordt na «publieke gezondheid,» ingevoegd: preventie,.

Toelichting

Gemeenten hebben op grond van de Wet publieke gezondheid een formele taak ten aanzien van preventie. De indiener van dit amendement acht van belang dat gemeenten in het op te stellen beleidsplan ook bijzondere aandacht besteden aan preventie. Met onderhavig amendement wordt dat geregeld.

Bergkamp