Kamerstuk 33841-41

Amendement van het lid Van der Staaij c.s. dat beoogt gemeenten een stimulans te geven om actief met partijen in de samenleving in gesprek te gaan over de manier waarop zij kunnen bijdragen aan de zorg voor elkaar

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


80,7 %
19,3 %

50PLUS

D66

PvdD

GL

Van Vliet

GrBvK

VVD

CU

PvdA

SGP

PVV

SP

CDA


Nr. 41 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S.

Ontvangen 14 maart 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 2.2.1 wordt «Het college treft» vervangen door: Het college bevordert en treft.

II

In artikel 2.2.2. wordt «Het college treft» vervangen door: Het college bevordert en treft.

III

In artikel 2.2.3 wordt «Het college treft» vervangen door: Het college bevordert en treft.

Toelichting

Dit amendement maakt duidelijk dat niet alleen de gemeente hoeft te zorgen voor algemene maatregelen en algemene voorzieningen, maar ook anderen daarin een taak kunnen hebben. Hiermee wordt recht gedaan aan de talrijke private initiatieven die er nu al zijn van bijvoorbeeld vrijwilligers, kerken, bedrijven, maatschappelijke organisaties, woningcorporaties, welzijnsstichtingen en belangenorganisaties. Gemeenten krijgen met dit amendement een stimulans om actief met partijen in de samenleving in gesprek te gaan over de manier waarop zij kunnen bijdragen aan de zorg voor elkaar. Met de term «bevorderen» wordt duidelijk dat gemeenten initiatieven ook een steun in de rug kunnen geven, bijvoorbeeld door middel van cofinanciering.

Van der Staaij Bergkamp Dik-Faber