Zoeken


Partij
PvdA 2599
CDA 2281
D66 2205
GL 2075
CU 2020
Meer...
VVD 2002
SGP 1115
PVV 608
PvdD 597
SP 318
50PLUS 153
DENK 141
BBB 101
Omtzigt 96
NSC 64
FVD 62
Volt 54
JA21 39
Fractie Den Haan 33
Klein 31
Datum
Van:
Tot:

Partij
PvdA 2599
CDA 2281
D66 2205
GL 2075
CU 2020
Meer...
VVD 2002
SGP 1115
PVV 608
PvdD 597
SP 318
50PLUS 153
DENK 141
BBB 101
Omtzigt 96
NSC 64
FVD 62
Volt 54
JA21 39
Fractie Den Haan 33
Klein 31
Datum
Van:
Tot:

12616 resultaten

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het verplichten van gemeenten om een tegemoetkoming voor meerkosten te verstrekken voor chronisch zieken en beperten (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het verplichten van gemeenten om een tegemoetkoming voor meerkosten te verstrekken voor chronisch zieken en beperten Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 20 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 27 februari 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 2.1.7 wordt «kan worden bepaald» vervangen door: wordt bepaald. ...

Amendement van het lid Agema over wijziging van de citeertitel in "Wet weg met ouderen" (Dossier 33841)
Amendement van het lid Agema over wijziging van de citeertitel in "Wet weg met ouderen" Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 92 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 7.12 komt te luiden: Artikel 7.12 Deze wet wordt aangehaald als: Wet weg met ouderen. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 25 over de toereikende hoogte van het persoonsgebonden budget om de door de cliënt gewenste zorg en ondersteuning in te kopen (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 25 over de toereikende hoogte van het persoonsgebonden budget om de door de cliënt gewenste zorg en ondersteuning in te kopen Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 93 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN BERGKAMP C.S. ...

Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 155 over het overnemen van personeel (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 155 over het overnemen van personeel Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 156 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 155 Ontvangen 24 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 2.6.5 wordt een lid toegevoegd, luidende: 3. ...

Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat het college de cliënt voorafgaand aan het onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2, wijst op het feit dat voor iedere cliënt cliëntenondersteuning beschikbaar is (Dossier 33841)
Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat het college de cliënt voorafgaand aan het onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2, wijst op het feit dat voor iedere cliënt cliëntenondersteuning beschikbaar is Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 81 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 18 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 2.3.2 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende: 1a. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het verbieden van elektronische veilingen tijdens de aanbestedingsprocedure (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het verbieden van elektronische veilingen tijdens de aanbestedingsprocedure Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 47 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 27 maart 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 2.6.4 wordt een lid toegevoegd, luidende: 4. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 156 over het overnemen van personeel (Dossier 33841)
Nader gewijzigd amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 156 over het overnemen van personeel Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 160 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 101 over de gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 101 over de gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 102 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Amendement van het lid Keijzer over het rekening houden met het evenwicht tussen draagkracht en draaglast voor mantelzorgers en andere personen uit het sociale netwerk van de cliënt bij de beoordeling van de aanvraag voor een maatwerkvoorziening (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer over het rekening houden met het evenwicht tussen draagkracht en draaglast voor mantelzorgers en andere personen uit het sociale netwerk van de cliënt bij de beoordeling van de aanvraag voor een maatwerkvoorziening Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 43 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER Ontvangen 18 maart 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan artikel 2.3.2, tweede lid, onder c, wordt een zinsnede toegevoegd, luidende:, waarbij rekening wordt gehouden met: 1° het evenwicht tussen de draagkracht en de draaglast van mantelzorgers en andere personen uit zijn sociale netwerk, en 2° de bereidheid van mantelzorgers en andere personen uit zijn sociale netwerk om deze hulp te verlenen. ...

Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat gemeenten in hun verordening dienen op te nemen waar een aanvraag voor maatschappelijke ondersteuning ingediend kan worden (Dossier 33841)
Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat gemeenten in hun verordening dienen op te nemen waar een aanvraag voor maatschappelijke ondersteuning ingediend kan worden Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 77 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 18 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 2.2.4 wordt in paragraaf 2 een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 2.2.5 Het college draagt zorg voor de aanwijzing, en de bekendmaking daarvan onder zijn ingezetenen, van een organisatie of dienstonderdeel waar een melding kan worden gedaan van een behoefte aan maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in artikel 2.3.2, of waar een aanvraag om een maatwerkvoorziening kan worden gedaan als bedoeld in artikel 2.3.5. ...

Amendement van het lid Keijzer over het opnemen van het compensatiebeginsel in de Wmo 2015. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer over het opnemen van het compensatiebeginsel in de Wmo 2015. Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER Ontvangen 27 februari 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 2.1.1. wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende: 1a. ...

Gewijzigd amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 32 dat regelt dat zorgvragers geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor zorg en voorzieningen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 32 dat regelt dat zorgvragers geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor zorg en voorzieningen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 140 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 32 Ontvangen 23 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 1.1.1 vervalt: – CAK: het CAK, genoemd in artikel 48, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;. ...

Amendement van het lid Otwin van Dijk over de mogelijkheid van mandatering aan professionals (Dossier 33841)
Amendement van het lid Otwin van Dijk over de mogelijkheid van mandatering aan professionals Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 30 AMENDEMENT VAN HET LID OTWIN VAN DIJK Ontvangen 10 maart 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 2.6.3 komt te luiden: Artikel 2.6.3 Het college kan de vaststelling van rechten en plichten van de cliënt mandateren aan een aanbieder. ...

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van ‘t Wout over het vastleggen dat de verplichting voor het college tot het onder omstandigheden verstrekken van een maatwerkvoorziening qua zekerheid voor de cliënt niet verschilt van de bedoeling van de compensatieplicht in de ‘oude’ Wmo. (Dossier 33841)
Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van ‘t Wout over het vastleggen dat de verplichting voor het college tot het onder omstandigheden verstrekken van een maatwerkvoorziening qua zekerheid voor de cliënt niet verschilt van de bedoeling van de compensatieplicht in de ‘oude’ Wmo. ...

Amendement van het lid Voortman waarmee de term "ingezetenen" uit artikel 2.1.3 wordt verduidelijkt. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman waarmee de term "ingezetenen" uit artikel 2.1.3 wordt verduidelijkt. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 57 waarmee de regels voor algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen gelijk worden getrokken en over toepassing van een anticumulatiebepaling op vorderingen krachtens deze wet en de AWBZ door het CAK. (Dossier 33841)
Nader gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 57 waarmee de regels voor algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen gelijk worden getrokken en over toepassing van een anticumulatiebepaling op vorderingen krachtens deze wet en de AWBZ door het CAK. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het verbod op aanbesteding aan aanbieders waarvan de bestuurders meer verdienen dan de maximum salarisschaal die per CAO voor hun sector is afgesproken (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het verbod op aanbesteding aan aanbieders waarvan de bestuurders meer verdienen dan de maximum salarisschaal die per CAO voor hun sector is afgesproken Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 79 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 18 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 2.6.4, tweede lid, komt te luiden: 2. ...

Amendement van het lid Otwin van Dijk C.S. ter vervanging van nr. 29 over betrekken van de mantelzorger bij het ondersteuningsplan. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Otwin van Dijk C.S. ter vervanging van nr. 29 over betrekken van de mantelzorger bij het ondersteuningsplan. ...

Amendement van het lid Agema dat bewerkstelligt dat inwonende kinderen die jonger zijn dan 15 jaar niet kunnen worden gezien als “gebruikelijke hulp” als bedoeld in het wetsvoorstel (Dossier 33841)
Amendement van het lid Agema dat bewerkstelligt dat inwonende kinderen die jonger zijn dan 15 jaar niet kunnen worden gezien als “gebruikelijke hulp” als bedoeld in het wetsvoorstel Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 90 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 22 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 1.1.1, dertiende gedachtestreepje, wordt in de definitie van «gebruikelijke hulp» na «inwonende kinderen» ingevoegd: die de leeftijd van vijftien jaar hebben bereikt. ...

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 17 over de gelijkwaardige positie van het persoonsgebondenbudget naast de voorziening in natura (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 17 over de gelijkwaardige positie van het persoonsgebondenbudget naast de voorziening in natura Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER C.S. ...