Kamerstuk 33841-79

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het verbod op aanbesteding aan aanbieders waarvan de bestuurders meer verdienen dan de maximum salarisschaal die per CAO voor hun sector is afgesproken

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


22,0 %
78,0 %

CDA

SP

GL

PVV

VVD

D66

PvdD

CU

Van Vliet

GrBvK

PvdA

50PLUS

SGP


Nr. 79 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN

Ontvangen 18 april 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 2.6.4, tweede lid, komt te luiden:

  • 2. Indien de levering van een voorziening wordt aanbesteed, gunt het college de overheidsopdracht op grond van de naar zijn oordeel economisch meest voordelige inschrijving, met dien verstande dat het college de overheidsopdracht niet gunt aan een aanbieder waarvan een bestuurder meer verdient dan de maximum salarisschaal zoals overeengekomen in de collectieve arbeidsovereenkomst van de sector van de arbeidsmarkt waarbinnen de geleverde voorziening valt. Het college maakt in de aankondiging van de overheidsopdracht bekend welke nadere criteria hij stelt met het oog op de toepassing van het criterium economisch meest voordelige inschrijving, waarbij in ieder geval het nadere criterium kwaliteit wordt gesteld.

Toelichting

Dit amendement regelt dat gemeenten zorg niet kunnen uitbesteden aan aanbieders waarvan de bestuurders meer verdienen dan de maximum salarisschaal zoals overeengekomen in de CAO die voor hun sector geldt. Hiermee wordt voorkomen dat geld dat bestemd is voor goede zorg, verdwijnt in exorbitante salariëring van bestuurders. Buitensporige salarissen van zorgbestuurders zijn onverkoopbaar in een sector waar zorgmedewerkers dagelijks worden bedreigd met ontslag of het inleveren van salaris.

Siderius Van Gerven