Kamerstuk 33841-69

Amendement van het lid Voortman waarmee de term "ingezetenen" uit artikel 2.1.3 wordt verduidelijkt.

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


32,0 %
68,0 %

PVV

VVD

GrBvK

PvdA

PvdD

SP

Van Vliet

D66

GL

SGP

50PLUS

CU

CDA


Nr. 69 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN

Ontvangen 17 april 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 2.1.3, derde lid, wordt na «ingezetenen» ingevoegd:, waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers, hun mantelzorgers en hun representatieve organisaties,.

Toelichting

Met dit amendement wordt verduidelijkt dat onder «ingezetenen» die worden betrokken bij de uitvoering van de wet, in ieder geval wordt verstaan cliënten of hun vertegenwoordigers en mantelzorgers en hun representatieve organisaties.

Om te garanderen dat in ieder geval cliënten en hun vertegenwoordigers en mantelzorgers worden betrokken bij de uitvoering van de wet, wordt met dit amendement de wetstekst daarop aangepast. Bij het ratificeren van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap zal de regering namelijk de verplichting op zich nemen om met mensen met een handicap nauw te overleggen bij besluitvormingsprocessen die hen aangaan en hen daar via hun representatieve organisaties actief bij te betrekken. Met voorliggend amendement wordt geregeld dat zij ook door gemeenten expliciet betrokken worden bij de wijze waarop zij uitvoering geven aan voorliggend wetsvoorstel.

Voortman