Kamerstuk 33841-22

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 17 over de gelijkwaardige positie van het persoonsgebondenbudget naast de voorziening in natura

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 171

Ontvangen 28 februari 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 2.3.6, tweede lid, onderdeel b, vervalt.

Toelichting

De indieners hechten vanwege de keuzevrijheid van de burger aan een gelijkwaardige positie van het persoonsgebonden budget naast de voorziening in natura. De conceptwet Wmo 2015 kent in artikel 2.3.6, tweede lid, onder b, een toetsgrond waardoor cliënt zich gemotiveerd op het standpunt dient te stellen dat de maatwerkvoorziening die wordt geleverd door een aanbieder, door hem niet passend wordt geacht. Dit is ter beoordeling aan de gemeente. Met het schrappen van artikel 2.3.6, tweede lid, onder b, wordt duidelijk dat een PGB een gelijkwaardig alternatief is.

Keijzer Bergkamp Voortman