Kamerstuk 33841-93

Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 25 over de toereikende hoogte van het persoonsgebonden budget om de door de cliënt gewenste zorg en ondersteuning in te kopen

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


98,7 %
1,3 %

Van Vliet

CU

GL

CDA

PVV

GrBvK

VVD

SGP

PvdA

PvdD

SP

D66

50PLUS


Nr. 93 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN BERGKAMP C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 25

Ontvangen 22 april 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 2.1.3, tweede lid, wordt aan onderdeel b, na «vastgesteld» een zinsnede toegevoegd, luidende: waarbij geldt dat de hoogte toereikend moet zijn.

Toelichting

In artikel 2.1.3, tweede lid wordt geregeld dat gemeenten in de verordening zullen moeten bepalen op welke wijze de hoogte van het persoonsgebonden budget wordt vastgesteld. Het wetsvoorstel geeft gemeenten de mogelijkheid om ten aanzien van verschillende vormen van ondersteuning en voor verschillende typen hulpverleners te differentiëren in de hoogte van het pgb. Met dit amendement beogen de indieners te regelen dat de hoogte van het persoonsgebonden budget toereikend moet zijn om de door de cliënt gewenste zorg en ondersteuning in te kopen.

Bergkamp Van der Staaij Dik-Faber