Kamerstuk 36418-100

Gewijzigd subamendement van de leden Erkens en Alkaya ter vervanging van nr. 59 over het wijzigen van het gewijzigd amendement Grinwis c.s. (stuk nr. 61)

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024)

Gepubliceerd: 25 oktober 2023
Indiener(s): Mahir Alkaya , Silvio Erkens (VVD)
Onderwerpen: belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36418-100.html
ID: 36418-100
Origineel: 36418-59

43,3 %
44,7 %
Voor: Bente Becker, Vicky Maeijer, Tunahan Kuzu, Geert Wilders, Edgar Mulder, Simone Kerseboom, Queeny Rajkowski, Jan Klink, Alexander Kops, Nicole Temmink, Barry Madlener, Gideon van Meijeren, Lilian Marijnissen, Léon de Jong, Mahir Alkaya, Jacqueline van den Hil, Pim van Strien, Wybren van Haga, Judith Tielen, Ruud Verkuijlen, Roelien Kamminga, Sophie Hermans, Ingrid Michon, Daniel Koerhuis, Eelco Heinen, Peter Kwint, Silvio Erkens, Ulysse Ellian, Thom van Campen, Daan de Kort, Jimmy Dijk, Dion Graus, Hawre Rahimi, Zohair El Yassini, Fahid Minhas, Danai van Weerdenburg, Pepijn van Houwelingen, Peter Valstar, Michiel van Nispen, Fleur Agema, Harry Bevers, Stephan van Baarle, Ruben Brekelmans, Gidi Markuszower, Bart van Kent, Machiel de Graaf, Erik Haverkort, Yvonne Bijenhof, Derk Jan Eppink, Bart Smals, Sietse Fritsma, Liane den Haan, Jasper van Dijk, Caroline van der Plas, Sandra Beckerman, Simone Richardson, Raymond de Roon, Rudmer Heerema, Hatte van der Woude, Martijn Grevink, Mark Strolenberg, Chris Simons, Thierry Aartsen, onbekend kamerlid, onbekend kamerlid
Tegen: Fonda Sahla, Rens Raemakers, Inge van Dijk, Mirjam Bikker, Eva Akerboom, Roelof Bisschop, Carline van Breugel, Lammert van Raan, Don Ceder, Salima Belhaj, Derk Boswijk, René Peters, onbekend kamerlid, Anne Kuik, Hilde Palland, Lucille Werner, Tjeerd de Groot, Alexander Hammelburg, Sjoerd Sjoerdsma, Marieke Koekkoek, Anne-Marijke Podt, Christine Teunissen, Raoul Boucke, Pieter Omtzigt, Eva van Esch, Sylvana Simons, Joost Sneller, Eline Vedder, Sjoerd Warmerdam, Laurens Dassen, Lisa van Ginneken, Romke de Jong, Vera Bergkamp, Kees van der Staaij, Evert Jan Slootweg, Harmen Krul, Pieter Grinwis, Joba van den Berg-Jansen, Mohammed Mohandis, onbekend kamerlid, Hind Dekker-Abdulaziz, Jeanet van der Laan, Hans Teunissen, Bart van den Brink, Hülya Kat, Henri Bontenbal, Faissal Boulakjar, Mustafa Amhaouch, Frank Wassenberg, Steven van Weyenberg, Nico Drost, onbekend kamerlid, onbekend kamerlid, onbekend kamerlid, onbekend kamerlid, onbekend kamerlid, onbekend kamerlid, onbekend kamerlid, onbekend kamerlid, onbekend kamerlid, onbekend kamerlid, onbekend kamerlid, onbekend kamerlid, onbekend kamerlid, onbekend kamerlid, onbekend kamerlid, onbekend kamerlid
Niet gestemd: Nicki Pouw-Verweij, Olaf Ephraim, Harm Beertema, Peter de Groot, Jan Paternotte, Thierry Baudet, Hans Smolders, Frederik Jansen, Kiki Hagen, Esther Ouwehand, Nilüfer Gündoğan, Chris Stoffer, Lilian Helder, Farid Azarkan, Martin Bosma, onbekend kamerlid, onbekend kamerlid, onbekend kamerlid

Nr. 100 GEWIJZIGD SUBAMENDEMENT VAN DE LEDEN ERKENS EN ALKAYA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 59

Ontvangen 25 oktober 2023

De ondergetekenden stellen het volgende subamendement voor:

Het gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. (stuk nr. 61) wordt als volgt gewijzigd:

I

In het met onderdeel II, onder 4, voorgestelde onderdeel B wordt «€ 320» vervangen door «€ 169».

II

In het met onderdeel III, onder 4, voorgestelde onderdeel B wordt «€ 320» vervangen door «€ 211».

III

Onderdeel IV wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel VIA wordt «€ 320» vervangen door «€ 260».

2. Na artikel VIE worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

ARTIKEL VIEa

In de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2035 het in artikel 8.14a, tweede lid, als tweede vermelde bedrag verlaagd met € 378.

ARTIKEL VIEb

In de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2036 het in artikel 8.14a, tweede lid, als tweede vermelde bedrag verlaagd met € 378.

3. In artikel VIF, aanhef, wordt «2035» vervangen door «2036».

IV

Het met onderdeel VII voorgestelde artikel XXXV wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «2034» vervangen door «2036».

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel k door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • l. bij het begin van het kalenderjaar 2035: het in artikel VIEa vermelde bedrag.

V

Onderdeel VIII, onderdeel 2, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «zeven» vervangen door «negen».

2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • bh. artikel VIEa eerst toepassing vindt nadat artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en artikel XXXV, onderdeel l, bij het begin van het kalenderjaar 2035 zijn toegepast;

Toelichting

Bij de voorjaarsnota 2023 is besloten om de invoering van het nieuwe financieringsstelsel in de kinderopvang uit te stellen van 2025 naar 2027. De stapsgewijze afbouw van de IACK die in het Belastingplan 2023 was opgenomen, is echter niet mee opgeschoven. Als gevolg hiervan valt een groep werkende ouders tussen wal en schip: zij hebben in de jaren 2025 en 2026 géén recht op IACK en kunnen evenmin profiteren van bijna gratis kinderopvang.

Bij het uitstellen van de bijna gratis kinderopvang werd € 1,6 miljard als compensatie voor de jaren 2025 en 2026 (als gevolg van de loon-prijsbijstelling inmiddels € 1,7 miljard) gereserveerd. Dit bedrag is echter onvoldoende om het nadeel van het wegvallen van de IACK, circa € 3.000 netto, volledig weg te nemen.

Middels het amendement van Grinwis c.s. op stuk nr. 59 wordt een gedeeltelijke oplossing voor de werkende ouders die buiten de boot vallen geboden, door de afschaffing van de IACK met twee jaar uit te stellen. De gereserveerde compensatie wordt hierbij echter volledig buiten beschouwing gelaten en het uitstel wordt gedekt door de IACK voor alle ouders in 9 jaar af te bouwen. Dit leidt vooral in het begin tot een afbouw in een aantal forse stappen. Dit leidt in het netto-inkomen van een grote groep ouders tot een fors nadeel ten opzichte van de oorspronkelijke afbouw van de IACK.

Het voorgestelde amendement Grinwis c.s. biedt enerzijds een oplossing voor de jaren 2025 en 2026, maar legt met de voorgestelde forse afbouwstappen de rekening daarvoor bij werkende ouders. Met dit subamendement wordt de door voorgenoemd amendement voorgestelde overbrugging tot 2027 in stand gelaten en wordt het afbouwpad daarna door inzet van de bij voorjaarsnota gereserveerde compensatiemiddelen verzacht. De indieners zien dit amendement daarbij als tijdelijke noodoplossing om ouders de komende jaren zekerheid te geven en meent dat in een volgende formatie voor de afbouw vanaf 2027 een beter pad gewenst is met het oog op de netto inkomenspositie van werkende ouders.

De indieners menen dat het verstandig is de compensatie van € 1,6 miljard in te zetten om het afbouwpad in de IACK te verzachten, in plaats van de voorgenomen inzet in de vergoeding voor kinderopvang. Indieners vrezen namelijk dat in de huidige krapte aan opvangplekken, de verhoogde vergoeding de prijzen die ouders betalen opstuwt waardoor het voordeel voor werkende ouders sterk afneemt. Met dit subamendement stellen de indieners deze wijziging dan ook voor.

Het afbouwpad in de IACK wordt met dit subamendement als volgt (prijzen 2023):

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

134

169

211

260

320

320

320

320

320

320

Dit leidt tot de volgende budgettaire derving:

2025

– 66

2026

– 181

2027

– 239

2028

– 278

2029

– 281

2030

– 255

2031

– 197

2032

– 148

2033

– 82

2034

– 4

2035

62

2036

117

Totaal

– 1.553

De voorgestelde aanpassingen leiden tot een budgettaire derving van afgerond € 1,553 miljoen. De dekking voor dit bedrag wordt gevonden door het hiervoor benodigde deel van de middelen die voor 2025 (€ 400 miljoen) en 2026 (€ 1,2 miljard) op artikel 7 van de SZW-begroting gereserveerd staan voor de «ingroei» naar het nieuwe stelsel hiervoor aan te wenden.

Erkens Alkaya