Kamerstuk 32127-124

Gewijzigd amendement van de leden Aptroot en Van der Staaij ter vervanging van nr. 43 betreffende de ongedaanmaking van de ontkoppeling van onteigeningsprocedures en planologische procedures

Dossier: Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)


30,0 %
70,0 %

Verdonk

SP

GL

D66

CDA

SGP

VVD

PvdA

PVV

PvdD

CU


32 127
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

nr. 124
AMENDEMENT VAN DE LEDEN APTROOT EN VAN DER STAAIJ TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 431

Ontvangen 17 november 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 3.10, onderdeel D, vervalt.

II

Artikel 3.12, onderdeel C, vervalt.

III

Artikel 3.14 vervalt.

IV

Artikel 3.23 vervalt.

V

Artikel 3.24, onderdeel D, vervalt.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe de ontkoppeling van onteigeningsprocedures en planologische procedures ongedaan te maken. De ontkoppeling leidt tot een hooguit beperkte tijdwinst, omdat de uitkomst van de planologische procedure meer bepalend is voor de verwezenlijking van een project dan het moment waarop de eigendom van de daarvoor benodigde gronden overgaat. Het betreft hier een instrument dat de overheid zeer terughoudend zou moeten gebruiken en door deze ontkoppeling kan er sprake zijn van onteigening zelfs wanneer het project geen doorgang vindt. Ontkoppeling tussen de ruimtelijke procedure en onteigening levert te weinig tijdwinst op om een dergelijk ingrijpende maatregel te kunnen verantwoorden.

De ontkoppeling wordt ongedaan gemaakt voor de Spoedwet wegverbreding (onderdeel I), de Tracéwet (onderdeel II), de Waterwet (onderdeel III), de Wet op de waterkering (onderdeel IV) en de Wet ruimtelijke ordening (onderdeel V).

Aptroot

Van der Staaij


XNoot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening.