Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

1137 resultaten

Nadere reactie op het amendement van het lid Monasch dat beoogt de bedrijfslasten van corporaties te beteugelen (Dossier 33966)
Nadere reactie op het amendement van het lid Monasch dat beoogt de bedrijfslasten van corporaties te beteugelen Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 december 2014 Op 10 december jl. heeft uw Kamer de reactie ontvangen op de amendementen en moties die zijn ingediend bij de behandeling van de novelle op het wetsvoorstel voor de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting op respectievelijk 8 en 9 december 2014 (Kamerstuk 33 966, nr. 66). ...

Toezending proeve AMvB Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (Dossier 33966)
Toezending proeve AMvB Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juli 2014 Woningcorporaties vervullen een centrale rol in de Nederlandse volkshuisvesting. ...

Sectorconsultatie wooncoöperatie (Dossier 33966)
Sectorconsultatie wooncoöperatie Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 september 2014 Op 23 juni jl. heeft u een afschrift ontvangen van een brief aan een aantal partijen binnen de sector wonen, waarmee zij geconsulteerd werden over de uitwerking van de wooncoöperatie. ...

Autoriteit woningcorporaties (Dossier 33966)
Autoriteit woningcorporaties Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 70 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 februari 2015 Inleiding Op 11 december jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het amendement-Verhoeven c.s.1 waarmee in de herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting de instelling van een Autoriteit woningcorporaties (verder: Autoriteit) wordt geregeld die onder de Minister voor Wonen en Rijksdienst komt te ressorteren (Handelingen II 2014/15, nr. 36, item 7). ...

Reactie op amendementen en moties ingediend bij de Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (Dossier 33966)
Reactie op amendementen en moties ingediend bij de Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 66 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 december 2014 Bij het wetgevingsoverleg over en de behandeling van de novelle op het wetsvoorstel voor de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting op respectievelijk 8 en 9 december 2014 zijn de onderstaande amendementen en moties ingediend. ...

Preventie en bestrijding van corruptie (Dossier 34000-VII)
Preventie en bestrijding van corruptie Brief regering begroting financiën Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 maart 2015 Inleiding De afgelopen jaren is de Nederlandse inzet op integriteitsbevordering en corruptiebestrijding vanuit verschillende internationale gremia (OESO, GRECO, EU en VN)1 geëvalueerd. ...

Stand van zaken cao-onderhandelingen overheid (Dossier 34000-VII)
Stand van zaken cao-onderhandelingen overheid Brief regering begroting financiën Nr. 49 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2015 Op 16 juni 2015 heeft uw Kamer verzocht om een debat over de cao van de rijksambtenaren en de politie. ...

Bekrachtiging van het initiatiefvoorstel van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren) (Dossier 34156)
Bekrachtiging van het initiatiefvoorstel van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren) Brief regering huisvesting huren en verhuren Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 mei 2016 Bij deze deel ik u op basis van artikel 87, tweede lid, van de Grondwet mede dat Z.M. ...

Inhuur van externen van het ministerie van BZK 2016 (Dossier 34300-VII)
Inhuur van externen van het ministerie van BZK 2016 Brief regering begroting financiën Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 augustus 2016 Inleiding Tijdens het Verantwoordingsdebat op 20 mei 2010 (Handelingen II 2009/10, nr. 86) is een motie van het lid Roemer van de SP aangenomen met het verzoek een uitgavennorm van 10% voor de inhuur van externen te hanteren1. ...

Uitvoering begroting 2015 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), Wonen en Rijksdienst (XVIII), het Gemeentefonds (B) en het Provinciefonds (C) (Dossier 34300-VII)
Uitvoering begroting 2015 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), Wonen en Rijksdienst (XVIII), het Gemeentefonds (B) en het Provinciefonds (C) Brief regering begroting financiën Nr. 54 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2015 Hierbij informeren wij uw Kamer, vooruitlopend op de Slotwet 2015, over enkele zaken die in de realisatie van de begroting 2015 (uitgaven) raken aan het artikelniveau in de begrotingen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), Wonen en Rijksdienst (XVIII), het Gemeentefonds (B) en het Provinciefonds (C). ...

Verslag van schriftelijk overleg over de voorgestelde fusie van het GOB en Domeinen (Dossier 31700-XIV)
Verslag van schriftelijk overleg over de voorgestelde fusie van het GOB en Domeinen Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 136VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEGVastgesteld 20 maart 2009Binnen de vaste commissie voor Financiën1, hebben enkele fracties de behoefte om over de brief van de minister van Financiën en de minister van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van d.d. 14 november 2008 inzake de kabinetsvoornemens met betrekking tot een versterking van het instrumentarium en de organisatorische inbedding voor deelname aan gebiedsontwikkeling door het rijk de oprichting van een stichting voor Nederland als centrum voor financiële dienstverlening (Kamerstuk 31 700 XIV, nr. 18), enkele vragen en opmerkingen voor te leggen.De vragen en opmerkingen zijn op 15 januari 2009 aan de ministers voorgelegd. ...

Verslag (Dossier 31705)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting financiën 31 705Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)nr. 6VERSLAGVastgesteld 10 oktober 2008De vaste commissie voor Financiën1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.InhoudsopgaveBlz. ...

Verslag van het wetgevingsoverleg van 7 movember 2008 (Dossier 31705)
Verslag van het wetgevingsoverleg van 7 movember 2008 Verslag van een wetgevingsoverleg ...

Verslag van het wetgevingsoverleg van 7 movember 2008 (Dossier 31717)
Verslag van het wetgevingsoverleg van 7 movember 2008 Verslag van een wetgevingsoverleg ...

Verslag (Dossier 31717)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting financiën 31 717Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale Onderhoudswet 2009)nr. 5VERSLAGVastgesteld 10 oktober 2008De vaste commissie voor Financiën1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.InhoudsopgaveBlz. ...

Nader verslag (Dossier 31930)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 11NADER VERSLAGVastgesteld 8 september 2009De vaste commissie voor Financiën1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft naar aanleiding van de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging d.d. 21 augustus 2009 besloten tot het uitbrengen van een nader verslag over het wetsvoorstel.Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit nader verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van het CDAALGEMEENDe leden van de CDA-fractie hebben in de eerste inbreng voor het verslag reeds hun bijzondere belangstelling uitgedrukt voor het voorstel van de regering tot wijziging van de Successiewet 1956. ...

Verslag (Dossier 31930)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 7VERSLAGVastgesteld 8 juli 2009De vaste commissie voor Financiën1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.Inhoudsopgave blz.Algemeen deel memorie van toelichting   • Inleiding3• Vereenvoudiging5• Tarieven en vrijstellingen5 • Rente papieren schenking9• Bedrijfsopvolgingsregeling10• Partnerbegrip15 • Vereenvoudiging fictiebepalingen19 • Recht van overgang22• Afgezonderd particulier vermogen22 • Sociaal belang behartigende instellingen (SBBI)27 • Algemeen nut beogende instellingen (ANBI)28 • Herroepelijke schenking35• Aanpassing tabel in Uitvoeringsbesluit35• Overgangsrecht36 • Europese aspecten36• Budgettaire effecten, verdelingseffecten en nalevingseffecten37 • Overig39  Artikelsgewijze toelichting40  • Artikel I, onderdeel A (artikel 1 van de Successiewet)40 • Artikel I, onderdeel A (artikel 1a en 1b van de Successiewet)40 • Artikel I, onderdeel C (artikel 2 van de Successiewet 1956)41 • Artikel I, onderdeel F (artikel 7 van de Successiewet 1956)41 • Artikel I, onderdeel I (artikel 10 van de Successiewet 1956)41• Artikel I, onderdeel J (artikel 11 van de Successiewet 1956)41 • Artikel I, onderdeel K (artikel 12 van de Successiewet 1956)42 • Artikel I, onderdeel L (artikel 13 van de Successiewet 1956)42 • Artikel I, onderdeel M (artikel 13a van de Successiewet 1956)42 • Artikel I, onderdeel N (artikel 15 van de Successiewet 1956)42• Artikel I, onderdeel O (artikel 16 van de Successiewet 1956)43 • Artikel I, onderdeel P (artikel 17 van de Successiewet 1956)43 • Artikel I, onderdeel R (artikel 20 van de Successiewet 1956)43 • Artikel I, onderdeel S (artikel 21 van de Successiewet 1956)43 • Artikel I, onderdeel X (artikel 26a van de Successiewet 1956)45• Artikel I, onderdeel AC (artikel 32 van de Successiewet 1956)45 • Artikel I, onderdeel AH46 • Artikel 35b van de Successiewet 195646 • Artikel 35c van de Successiewet 195646 • Artikel 35d van de Successiewet 195648• Artikel 35e van de Successiewet 195648 • Artikel 35f van de Successiewet 195648 • Artikel I, onderdeel AN (artikel 53 van de Successiewet 1956)49 • Artikel II, onderdeel A (artikel 2.14a Wet inkomstenbelasting 2001)49• Artikel II, onderdeel B (artikel 6.33 van de Wet Inkomstenbelasting 2001)50 • Artikel II, onderdeel C (artikel 10a.7 Wet inkomstenbelasting 2001)51• Artikel III (artikel 8 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969)52 • Artikel V, onderdeel B (artikel 23a van de Invorderingswet 1990)52• Artikel VII (artikel 7, eerste lid, van de Natuurschoonwet 1928)52InleidingDe leden van de CDA-fractie hebben met bijzondere belangstelling kennisgenomen van het voorstel van de regering tot wijziging van de Successiewet 1956. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 oktober 2009, over wijziging van de Successiewet 1956 (Dossier 31930)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 oktober 2009, over wijziging van de Successiewet 1956 Verslag van een wetgevingsoverleg 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 40VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG15 oktober 2009De vaste commissie voor Financiën1 heeft op 12 oktober 2009 overleg gevoerd met staatssecretaris De Jager van Financiën over wijziging van de Successiewet 1956.Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,BlokDe griffier van de vaste commissie voor Financiën,BerckStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor FinanciënMaandag 12 oktober 2009 14.00 uurDe voorzitter: BlokAanwezig zijn 10 leden der Kamer, te weten:Bashir, Blok, Cramer, Tony van Dijck, Koşer Kaya, Omtzigt, Remkes, Sap, Van der Vlies en Vos,en de heer De Jager, staatssecretaris van Financiën.Aan de orde is de behandeling van:het wetsvoorstel Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956) (31930).De voorzitter:Ik heet de staatssecretaris en de aanwezige ambtenaren van harte welkom, evenals de belangstellenden op de publieke tribune. ...

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 23 september 2009, over de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (Dossier 31930)
Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 23 september 2009, over de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 17VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREKVastgesteld 13 oktober 2009De vaste commissie voor Financiën1 heeft op woensdag 23 september 2009 gesprekken gevoerd over de wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomenstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956) (31 930).Van deze gesprekken brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.Blok I – AlgemeenGesprek met:Mevrouw Van Vijfeijken, Universiteit van TilburgDe heer N.J.M. ...

Impactanalyse van het initiatiefwetsvoorstel open overheid (Woo) (Dossier 33328)
Impactanalyse van het initiatiefwetsvoorstel open overheid (Woo) Brief regering bestuursrecht recht Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 september 2016 Tijdens het algemeen overleg in de Tweede Kamer op 7 september jl. over open overheid heb ik uw Kamer toegezegd u nader te informeren over de opdrachtformulering aan ABDTOPConsult voor de impactanalyse van het initiatiefwetsvoorstel open overheid (Woo). ...