Kamerstuk 34300-VII-54

Uitvoering begroting 2015 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), Wonen en Rijksdienst (XVIII), het Gemeentefonds (B) en het Provinciefonds (C)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 18 december 2015
Indiener(s): Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD), Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-VII-54.html
ID: 34300-VII-54

Nr. 54 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VOOR WONEN EN RIJKSDIENST

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2015

Hierbij informeren wij uw Kamer, vooruitlopend op de Slotwet 2015, over enkele zaken die in de realisatie van de begroting 2015 (uitgaven) raken aan het artikelniveau in de begrotingen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), Wonen en Rijksdienst (XVIII), het Gemeentefonds (B) en het Provinciefonds (C).

Internetspiegel (begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, art 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid)

Een deel van de opdracht voor 2015 wordt gedekt uit het positieve resultaat over 2014. De technische verwerking hiervan leidt tot een verhoging van zowel het uitgaven- als het ontvangstenbudget van € 0,9 mln.

Woonvisie Saba (begroting Wonen en Rijksdienst, art 2 Woonomgeving en bouw)

In de CN-week in mei 2015 is een subsidietoezegging van € 0,6 mln. voor de nieuwbouw van 20 woningen onder de voorwaarde dat beheer en onderhoud van de bestaande woningen van OYOHF (30 stuks) door Woonlinie zou worden overgenomen door BZK herbekrachtigd. Deze toezegging is opgenomen in het tussen kabinet en openbare lichamen overeengekomen Meerjarenprogramma Caribisch Nederland 2015–2018. Dit programma is juni 2015 aan uw Kamer aangeboden. Om deze subsidie mogelijk te maken is een samenwerkingsovereenkomst tussen Woonlinie, de OYOHF en het openbaar lichaam Saba getekend. Hierin zijn afspraken over nieuwbouw, beheer en onderhoud voor de komende vijf jaar tussen de drie partijen vastgelegd. Beleidsmatig en wetmatig is aan alle voorwaarden voldaan en wordt de subsidie van € 0,6 mln. dit jaar nog versterkt.

Woningbouw Atelier (begroting Wonen en Rijksdienst, art 2 Woonomgeving en bouw)

Aan de gemeente Almere is een subsidie verleend voor de ondersteuning van het woningbouw atelier. Aan deze subsidie is bijgedragen door het Rijksvastgoedbedrijf. De technische verwerking hiervan leidt tot een verhoging van zowel het uitgaven- als het ontvangstenbudget van € 0,1 mln.

Plan en beheerkosten en zakelijke lasten(begroting Wonen en Rijksdienst, art 6 Uitvoering Rijksdienst)

In januari wordt het boekjaar 2015 afgesloten voor wat betreft de plan en beheerkosten en zakelijke lasten. Dit leidt tot een overschrijding van het artikel 6 uitvoering Rijksdienst. Bij Slotwet is de definitieve stand bekend.

City deal metropoolregio Rotterdam – Den Haag (Gemeentefonds)

De Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken sloten in december 2015 een zogenaamde City Deal met de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH). Met deze City Deal beogen partijen tot een regionaal gedragen en gevalideerde Roadmap Next Economy voor de MRDH te komen. De roadmap beschrijft de acties en investeringen die nodig zijn voor een toekomstbestendige economie van de MRDH. Beide departementen hevelen elk € 0,1 mln. over naar het gemeentefonds.

Faciliteitenbesluit opvangcentra (Gemeentefonds)

Enkele gemeenten ontvangen een aanvullende bijdrage op grond van het Faciliteitenbesluit opvangcentra. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie hevelt hiertoe € 1,2 mln. over naar het gemeentefonds.

Algemene uitkering (Provinciefonds)

Ter voorkoming van een negatieve algemene uitkering is bij Noord-Brabant een extra verschuiving met de decentralisatie-uitkering Ontwikkel / OEM variabel aangebracht, zoals aangekondigd in de septembercirculaire 2015. Het betreft een reallocatie van € 15,3 mln.

De hiervoor genoemde onderwerpen hebben zich voorgedaan na de besluitvorming over de Najaarsnota 2015 en maken geen onderdeel uit van de ramingen zoals opgenomen in de Tweede Suppletoire begrotingen 2015. De begrotingswijzigingen die met de genoemde onderwerpen samenhangen zullen als onderdeel van de realisatie van de begroting 2015, in de Slotwet 2015 worden verwerkt.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok