Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

12540 resultaten

Informatie over de voortgang werkgroepen en projecten uit de Koninkrijksconferentie 2014 (Dossier 34000-IV)
Informatie over de voortgang werkgroepen en projecten uit de Koninkrijksconferentie 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 februari 2015 Mij bereikte het verzoek van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van 21 januari 2015 om de geannoteerde agenda voor de Koninkrijksconferentie 2015 aan de Tweede Kamer te sturen. ...

Afronding aanwijzing begroting 2014 Aruba (Dossier 34000-IV)
Afronding aanwijzing begroting 2014 Aruba Brief regering begroting financiën Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 december 2014 In aansluiting op mijn brieven van 21 juli (Kamerstuk 33 750 IV, nr. 50) en 3 oktober (Kamerstuk 34 000 IV, nr. 16) van dit jaar inzake de rapporten op grond van de aanwijzing aan de Gouverneur van Aruba van 11 juli van dit jaar zend ik u bijgaand het laatste rapport op grond van deze aanwijzing. ...

Luchtkwaliteitsmetingen op Curaçao (Dossier 34000-IV)
Luchtkwaliteitsmetingen op Curaçao Brief regering begroting financiën Nr. 46 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 juni 2015 Naar aanleiding van klachten van defensiepersoneel woonachtig in Julianadorp, Curaçao, over de uitstoot van de Isla-raffinaderij heb ik vorig jaar overleg gehad met de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur van Curaçao, de heer Whiteman. ...

Aanwijzing aan de Gouverneur van Sint Maarten tot het aanhouden van de vaststelling van de landsbesluiten tot benoeming van ministers en de minister-president (Dossier 34000-IV)
Aanwijzing aan de Gouverneur van Sint Maarten tot het aanhouden van de vaststelling van de landsbesluiten tot benoeming van ministers en de minister-president Brief regering begroting financiën Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 oktober 2014 Op 27 augustus 2014 heeft de Gouverneur van Sint Maarten het rapport over de integriteit van het openbaar bestuur op Sint Maarten (rapport Oosting1) uitgebracht waartoe de koninkrijksregering via een aanwijzing in 2013 opdracht heeft gegeven.2 Het rapport werd op 26 september 2014 naar de Eerste en Tweede Kamer gezonden. ...

Halfjaarrapportage College financieel toezicht BES tweede helft van 2014 (Dossier 34000-IV)
Halfjaarrapportage College financieel toezicht BES tweede helft van 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 37 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 maart 2015 Hierbij zend ik u ter informatie de halfjaarrapportage van het College financieel toezicht voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba over de tweede helft van 20141. ...

Stand van zaken inzake de opstelling en vaststelling van de meerjarenplannen Caribisch Nederland (Dossier 34000-IV)
Stand van zaken inzake de opstelling en vaststelling van de meerjarenplannen Caribisch Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 november 2014 In uw brief van 13 november jl., vraagt u mij om in een brief de meest recente stand van zaken met betrekking tot de opstelling en vaststelling van de meerjarenplannen Caribisch Nederland aan te geven, inclusief wanneer deze plannen aan uw Kamer worden gestuurd. ...

Aanwijzing Sint Maarten over begroting 2015 (Dossier 34000-IV)
Aanwijzing Sint Maarten over begroting 2015 Brief regering begroting financiën Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 september 2015 De Rijksministerraad heeft op 4 september besloten Sint Maarten een aanwijzing te geven om de begroting 2015 en meerjarenramingen op orde te brengen. ...

Uitkomsten van de lopende onderhandelingen met Nustar over verlenging van het contract van Nustar met Sint Eustatius (Dossier 34000-IV)
Uitkomsten van de lopende onderhandelingen met Nustar over verlenging van het contract van Nustar met Sint Eustatius Brief regering begroting financiën Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 november 2014 In uw brief van 13 november jl. verzoekt u om in te gaan op de uitkomsten van de nu lopende onderhandelingen met Nustar over verlenging van het contract van Nustar met Sint Eustatius. ...

Halfjaarrapportage van het College financieel toezicht (Cft) over Curaçao en Sint Maarten tweede helft 2014 (Dossier 34000-IV)
Halfjaarrapportage van het College financieel toezicht (Cft) over Curaçao en Sint Maarten tweede helft 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 maart 2015 Overeenkomstig artikel 4 lid 2 van de rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten dient het College financieel toezicht (Cft) eens per half jaar schriftelijk verantwoording af te leggen over zijn werkzaamheden door tussenkomst van mij aan de raad van ministers van het Koninkrijk (RMR), de besturen, de beide Kamers der Staten-Generaal en beide Staten. ...

Gezamenlijke aanpak Integriteit en rechtshandhaving Sint Maarten (Dossier 34000-IV)
Gezamenlijke aanpak Integriteit en rechtshandhaving Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 41 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 mei 2015 Zaterdag 23 mei jl. heb ik overeenstemming bereikt met de regering van Sint Maarten over de gezamenlijke aanpak van de integriteit en rechtshandhaving op Sint Maarten. ...

Reactie op de huidige politieke situatie op Sint Maarten (Dossier 34000-IV)
Reactie op de huidige politieke situatie op Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 november 2014 Naar aanleiding van uw brief waarin u informeert naar de huidige politieke situatie op Sint maarten, bericht ik u het volgende. ...

Onderzoek uitstoot Isla raffinaderij (Dossier 34000-IV)
Onderzoek uitstoot Isla raffinaderij Brief regering begroting financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 september 2014 De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en mij op 11 september jl. in twee brieven vragen gesteld over de voortgang van het onderzoek naar de uitstoot van de Isla raffinaderij op Curaçao. ...

Vervolg op afspraken 2 mei met regering Aruba (Dossier 34000-IV)
Vervolg op afspraken 2 mei met regering Aruba Brief regering begroting financiën Nr. 45 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juni 2015 Bij brief van 7 mei heb ik u de afspraken tussen de regeringen van Aruba en Nederland over onafhankelijk toezicht op de overheidsfinanciën van Aruba gezonden (Kamerstuk 34 000 IV, nr. 39). ...

Reactie op de voorlichting van de Raad van State over het geven van aanwijzingen aan de Gouverneurs (Dossier 34000-IV)
Reactie op de voorlichting van de Raad van State over het geven van aanwijzingen aan de Gouverneurs Brief regering begroting financiën Nr. 54 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 september 2015 Naar aanleiding van de op 17 september 2015 aan uw Kamer uitgebrachte voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State (hierna: de Afdeling) over het geven van aanwijzingen aan de Gouverneurs van de landen in het Caribische deel van het Koninkrijk (Kamerstuk 34 000 IV, nr. ...

Informatie over de toezending van de reactie op de uitgebrachte voorlichting van de Raad van State over het geven van aanwijzingen aan de Gouverneurs van de landen in het Caribische deel van het Koninkrijk (Dossier 34000-IV)
Informatie over de toezending van de reactie op de uitgebrachte voorlichting van de Raad van State over het geven van aanwijzingen aan de Gouverneurs van de landen in het Caribische deel van het Koninkrijk Brief regering begroting financiën Nr. 53 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 september 2015 Naar aanleiding van de op donderdag 17 september 2015 aan uw Kamer uitgebrachte voorlichting van de Raad van State over het geven van aanwijzingen aan de Gouverneurs van de landen in het Caribische deel van het Koninkrijk (Kamerstuk 34 000 IV, nr. ...

Reactie op een brief van de Saba Business Association (SBA) met betrekking tot de situatie voor ondernemers op de BES-eilanden (Dossier 34000-IV)
Reactie op een brief van de Saba Business Association (SBA) met betrekking tot de situatie voor ondernemers op de BES-eilanden Brief regering begroting financiën Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2014 In een brief van 25 september jl. heeft de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties om een reactie gevraagd op een brief van de Saba Business Association (SBA) met betrekking tot de situatie voor ondernemers op de BES-eilanden. ...

Jaarbericht van het Agentschap van de Generale Thesaurie, de Outlook 2015 (Dossier 34000-IX)
Jaarbericht van het Agentschap van de Generale Thesaurie, de Outlook 2015 Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 december 2014 Ik heb het genoegen u hierbij het Jaarbericht van het Agentschap van de Generale Thesaurie van het Ministerie van Financiën, de Outlook 2015, aan te bieden1. ...

Aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld en de Miljoenennota 2015 (Dossier 34000-IX)
Aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld en de Miljoenennota 2015 Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 september 2014 Met deze brief ontvangt u enkele aandachtspunten bij onderdelen van de begroting 2015 van het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld en de Miljoenennota 2015. ...

Reactie op rapport Oxfam International over groeiende globale ongelijkheid (Dossier 34000-IX)
Reactie op rapport Oxfam International over groeiende globale ongelijkheid Brief regering begroting financiën Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 maart 2015 In het ordedebat van 20 januari 2015 heeft uw Kamer mij verzocht om in een brief te reageren op een artikel in de Volkskrant van 19 januari jl. over de vermogensongelijkheid in Nederland en op het rapport van Oxfam International over de groeiende vermogensongelijkheid in de wereld.1 Deze brief stuur ik mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. ...

April notificatie over EMU-saldo en EMU-schuld (Dossier 34000-IX)
April notificatie over EMU-saldo en EMU-schuld Brief regering begroting financiën Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 maart 2015 Hierbij stuur ik u de halfjaarlijkse notificatie van Nederland aan de Europese Commissie over het EMU-saldo en de EMU-schuld1. ...