Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

12540 resultaten

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Dossier 35925-XVI)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2021 De begroting geeft budgettaire kaders voor de ontvangsten, uitgaven en verplichtingen voor het komende jaar weer. ...

Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2022 (Dossier 35925-XVI)
Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2022 Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Ontvangen ter Griffie op 21 september 2021. ...

Nader advies van Raad van State op onderdelen pakket Belastingplan 2022 (Dossier 35928)
Nader advies van Raad van State op onderdelen pakket Belastingplan 2022 Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 oktober 2021 Tijdens het eerste gedeelte van het wetgevingsoverleg over het pakket Belastingplan 2022 heeft de heer Omtzigt mij verzocht een nader advies te vragen voor het wetsvoorstel Wet Delegatiebepalingen schrijnende gevallen en de onderdelen uit het verzamelwetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022 die zien op box 3. ...

Transitie Wmo: focuspunten (Dossier 33841)
Transitie Wmo: focuspunten Brief regering bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 166 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 juni 2014 Al geruime tijd zijn gemeenten in de voorbereidende fase voor de nieuwe verantwoordelijkheden die zij met de hervorming van de langdurige zorg er bij krijgen. ...

Toelichting bij de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging bij de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Dossier 33841)
Toelichting bij de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging bij de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Brief regering bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 33 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 maart 2014 Hierbij treft u de nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstuk 33 841, nr. 34) bij het wetvoorstel Wmo 2015 (Kamerstuk 33 841) en een nota van wijziging (Kamerstuk 33 841, nr. 35) bij dit wetsvoorstel aan. ...

Uitvoeringsbesluit Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Dossier 33841)
Uitvoeringsbesluit Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Brief regering bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid S/ Nr. 170 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Ter griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 18 november 2014. ...

Ontwerp van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (Dossier 33841)
Ontwerp van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 Brief regering ...

Concept van het uitvoeringsbesluit WMO 2015 (Dossier 33841)
Concept van het uitvoeringsbesluit WMO 2015 Brief regering bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 62 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 april 2014 Hierbij treft u de nota naar aanleiding van het nader verslag bij het wetvoorstel Wmo 2015 (Kamerstukken 33 841) en een nota van wijziging bij dit wetsvoorstel aan. ...

Reactie op advies Wisselwerking van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) (aanbieding van het tweede deel van het advies over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden) (Dossier 33841)
Reactie op advies Wisselwerking van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) (aanbieding van het tweede deel van het advies over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden) Brief regering bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 172 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 augustus 2016 Op 16 december 2015 heeft de Raad voor het openbaar bestuur (hierna: de Rob) het bijgevoegde advies «Wisselwerking» over de democratische legitimiteit van intergemeentelijke samenwerking uitgebracht1. ...

Reactie op het inzake verzoek van het lid Keijzer bij de Regeling van Werkzaamheden van 22 januari over het standpunt van de VNG over de uitvoering van de nieuwe WMO. (Dossier 33841)
Reactie op het inzake verzoek van het lid Keijzer bij de Regeling van Werkzaamheden van 22 januari over het standpunt van de VNG over de uitvoering van de nieuwe WMO. ...

Schriftelijke beantwoording vragen Wmo 2015 en reactie op openstaande amendementen (Dossier 33841)
Schriftelijke beantwoording vragen Wmo 2015 en reactie op openstaande amendementen Brief regering bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 164 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 april 2014 Zoals toegezegd tijdens mijn eerste termijn (Handelingen II 2013/14, nr. 79, wet maatschappelijke ondersteuning 2015), doe ik u hierbij schriftelijk een reactie toekomen op de vragen die ik nog niet heb beantwoord. ...

Reactie op amendementen Wmo 2015 (Kamerstuk 33 841) (Dossier 33841)
Reactie op amendementen Wmo 2015 (Kamerstuk 33 841) Brief regering bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 108 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 april 2014 Op het wetsvoorstel Wmo 2015 zijn diverse amendementen ingediend. ...

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de eigen bijdrage voor rolstoelen (Dossier 33841)
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de eigen bijdrage voor rolstoelen Brief regering bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 168 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juli 2014 Bij brief van 3 juli 2014 heeft u mij, namens de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, verzocht de Kamer te informeren over mijn beleidsvoornemens ten aanzien van de eigen bijdrage voor rolstoelen. ...

Adviesaanvraag Rob democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden (Dossier 33841)
Adviesaanvraag Rob democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden Brief regering bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 169 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 september 2014 Bij de behandeling van het wetsvoorstel WMO 2015 heeft uw Kamer een motie Bergkamp1 aangenomen waarin de regering wordt verzocht om in overleg te treden met de Raad voor het openbaar bestuur (hierna: Rob) ten behoeve van het uitvoeren van een onderzoek naar de vraag «hoe de democratische legitimiteit van de regionale samenwerkingsverbanden waar gemeenten onderdeel van moeten uitmaken voor de uitvoering van de decentralisaties in het sociaal domein kan worden geborgd». ...

Reactie op verzoek van het lid Agema over het bericht dat 40% van de gemeenten denkt dat zij niet of moeilijk in staat is de zorg voor zieke ouderen en gehandicapten te organiseren met het beschikbare budget (Dossier 33841)
Reactie op verzoek van het lid Agema over het bericht dat 40% van de gemeenten denkt dat zij niet of moeilijk in staat is de zorg voor zieke ouderen en gehandicapten te organiseren met het beschikbare budget Brief regering bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 52 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 april 2014 In de regeling van werkzaamheden op 18 maart jongstleden heeft uw Kamer gevraagd om per brief te reageren op het bericht dat 40% van de gemeenten denkt dat zij niet of moeilijk in staat is de zorg voor zieke ouderen en gehandicapten te organiseren met het beschikbare budget (Handelingen II 2013/14, nr. 64, Regeling van Werkzaamheden). ...

Eerste deel van het advies over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden (Dossier 33841)
Eerste deel van het advies over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden Brief regering bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 171 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 februari 2015 Bij brief van 19 januari 2015 heb ik van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) het eerste deel van zijn advies ontvangen over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden. ...

Continuïteit van de cliëntondersteuning voor mensen met een handicap (Dossier 33841)
Continuïteit van de cliëntondersteuning voor mensen met een handicap Brief regering bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 21 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 februari 2014 Ik heb recentelijk nog toegezegd de Tweede Kamer spoedig te informeren over afspraken met de VNG en MEE Nederland over de transitie van de cliëntondersteuning voor mensen met een handicap (de MEE-doelgroep). ...

Reactie op openstaande zaken m.b.t. het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen (Dossier 33852-(R2023))
Reactie op openstaande zaken m.b.t. het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen Brief regering migratie en integratie nederlanderschap Nr. 47 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juni 2016 In het kader van de plenaire behandeling van het voorstel van Rijkswet tot aanpassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen (33 852 (R2023)) (Handelingen II 2015/16, nr. 93, Termijnen verlenging Nederlanderschap) heb ik toegezegd per brief op enkele openstaande zaken te reageren. ...

De meertalige naturalisatietoets in de Cariben en meervoudige nationaliteit (Dossier 33852-(R2023))
De meertalige naturalisatietoets in de Cariben en meervoudige nationaliteit Brief regering migratie en integratie nederlanderschap Nr. 51 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 november 2016 Met deze brief voldoe ik aan twee nog openstaande toezeggingen die ik heb gedaan tijdens de behandeling van het wetsvoorstel ter verlenging van de termijnen voor de verlening van het Nederlanderschap (Kamerstuk 33 852) op 8 juni 2016 (Handelingen II 2015/2016, nr. 93, items 3 en 9). ...

Voorlichting aan Nederlanders in het buitenland over verliesbepalingen in de Rijkswet op het Nederlanderschap (Dossier 33852-(R2023))
Voorlichting aan Nederlanders in het buitenland over verliesbepalingen in de Rijkswet op het Nederlanderschap Brief regering migratie en integratie nederlanderschap Nr. 52 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 februari 2017 Op 28 juni 2016 is tijdens de behandeling (Handelingen II 2015/16, nr. 101, item 13) van het wetsvoorstel ter verlenging van de termijnen voor de verlening van het Nederlanderschap (Kamerstuk 33 852 (R2023)) een motie van de leden Voortman en Sjoerdsma (Kamerstuk 33 852 (R2023), nr. 34) aangenomen, waarin is verzocht om langdurig in het buitenland verblijvende Nederlanders actief voor te lichten over de verliesbepaling in de Rijkswet op het Nederlanderschap. ...