Kamerstuk 33841-171

Aanbieding van het eerste deel van het advies over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Gepubliceerd: 5 februari 2015
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33841-171.html
ID: 33841-171

Nr. 171 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 februari 2015

Bij brief van 19 januari 2015 heb ik van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) het eerste deel van zijn advies ontvangen over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden. Bij deze zend ik deze ook aan u1.

Ik heb de Rob om advies gevraagd naar aanleiding van de door uw Kamer aangenomen motie Bergkamp (Kamerstuk 33 841, nr. 161). Daarin verzoekt u de regering om in overleg te treden met de Raad voor het openbaar bestuur voor het verrichten van een onderzoek naar de vraag hoe de democratische legitimiteit van de regionale samenwerkingsverbanden, waar gemeenten onderdeel van moeten uitmaken voor de uitvoering van de decentralisaties in het sociaal domein, kan worden geborgd.

Ik heb u bij brief van 8 september 2014 (Kamerstuk 33 841, nr. 169) geïnformeerd over mijn adviesaanvraag en de reactie van de Rob daarop. De Rob heeft aangegeven zijn advies in twee delen te geven: in een eerste deel een probleemverkenning en in het tweede deel conclusies en aanbevelingen over de borging van democratische legitimiteit. Het eerste deel heb ik nu ontvangen, het tweede deel verwacht de Rob in de zomer van 2015 af te ronden.

Gegeven de onderlinge samenhang tussen de beide delen van het advies, zal ik mijn standpunt, als bedoeld in artikel 24 Kaderwet adviescolleges, bepalen en aan u toezenden nadat ik ook het tweede deel van het advies heb mogen ontvangen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk