Kamerstuk 33841-168

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de eigen bijdrage voor rolstoelen

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Gepubliceerd: 18 juli 2014
Indiener(s): Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
Onderwerpen: bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33841-168.html
ID: 33841-168

Nr. 168 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 juli 2014

Bij brief van 3 juli 2014 heeft u mij, namens de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, verzocht de Kamer te informeren over mijn beleidsvoornemens ten aanzien van de eigen bijdrage voor rolstoelen.

Ik heb het voornemen om voor jeugdigen tot 18 jaar zowel de rolstoelen als overige hulpmiddelen vrij te stellen van het betalen van een eigen bijdrage.

Voor cliënten van 18 jaar en ouder geldt de vrijstelling alleen voor rolstoelen.

Deze regeling wordt opgenomen in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015. De Raad van State zal hierover nog een advies uitbrengen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn