Zoeken


Partij
PvdA 2599
CDA 2281
D66 2205
GL 2075
CU 2020
Meer...
VVD 2002
SGP 1115
PVV 608
PvdD 597
SP 318
50PLUS 153
DENK 141
BBB 101
Omtzigt 96
NSC 64
FVD 62
Volt 54
JA21 39
Fractie Den Haan 33
Klein 31
Datum
Van:
Tot:

Partij
PvdA 2599
CDA 2281
D66 2205
GL 2075
CU 2020
Meer...
VVD 2002
SGP 1115
PVV 608
PvdD 597
SP 318
50PLUS 153
DENK 141
BBB 101
Omtzigt 96
NSC 64
FVD 62
Volt 54
JA21 39
Fractie Den Haan 33
Klein 31
Datum
Van:
Tot:

12616 resultaten

Amendement van het lid Agema dat regelt dat werkzaamheden die voortkomen uit de verstrekking van een voorziening door het college niet worden aangemerkt als onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden of onbeloonde additionele werkzaamheden als bedoeld in de Participatiewet (Dossier 33841)
Amendement van het lid Agema dat regelt dat werkzaamheden die voortkomen uit de verstrekking van een voorziening door het college niet worden aangemerkt als onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden of onbeloonde additionele werkzaamheden als bedoeld in de Participatiewet Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 97 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 22 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel 2.6.6 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 2.6.7 Werkzaamheden die voortkomen uit de verstrekking van een voorziening worden door het college niet aangemerkt als onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden of onbeloonde additionele werkzaamheden die worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, respectievelijk artikel 10a van de Wet werk en bijstand. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over dat aanbieders de verplichting krijgen om te beschikken over een verklaring omtrent gedrag voor bestuurders (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over dat aanbieders de verplichting krijgen om te beschikken over een verklaring omtrent gedrag voor bestuurders Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 142 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 23 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 3.4, eerste lid, wordt na «gegevens voor» ingevoegd: bestuurders,. ...

Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Baay-Timmerman ter vervanging van nr. 45 over het één jaar later inwerkingtreden van de wet. (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Baay-Timmerman ter vervanging van nr. 45 over het één jaar later inwerkingtreden van de wet. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het verplichte basistarief voor huishoudelijke verzorging (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het verplichte basistarief voor huishoudelijke verzorging Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 26 februari 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 1.1.1 wordt na het veertiende gedachtestreepje (huiselijk geweld) een gedachtestreepje ingevoegd, luidende: – huishoudelijke voorziening: ondersteuning bij of overneming van activiteiten op het gebied van het verzorgen van het huishouden van een persoon dan wel van de leefeenheid waartoe een persoon behoort;. ...

Amendement van het lid Keijzer over het schrappen van de mogelijkheid om nadere regels te stellen over de relatie cliënt-hulpverlener. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer over het schrappen van de mogelijkheid om nadere regels te stellen over de relatie cliënt-hulpverlener. ...

Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 39 dat regelt dat het onderzoek van het college niet hoeft te worden afgewacht, maar dat direct een aanvraag om een maatwerkvoorziening kan worden ingediend. (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 39 dat regelt dat het onderzoek van het college niet hoeft te worden afgewacht, maar dat direct een aanvraag om een maatwerkvoorziening kan worden ingediend. ...

Gewijzigd amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 31 dat regelt dat de plicht tot het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten zoals opgenomen in de Participatiewet niet kan worden ingezet om professionele zorgtaken in het kader van de Wmo over te nemen (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 31 dat regelt dat de plicht tot het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten zoals opgenomen in de Participatiewet niet kan worden ingezet om professionele zorgtaken in het kader van de Wmo over te nemen Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 76 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 31 Ontvangen 18 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel 6.29 komt te luiden: Artikel 6.29 De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd: A Aan artikel 9 wordt een lid toegevoegd, luidende: 6. ...

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 22 over de gelijkwaardige positie van het persoonsgebonden budget naast de voorziening in natura (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 22 over de gelijkwaardige positie van het persoonsgebonden budget naast de voorziening in natura Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 51 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER C.S. ...

Amendement van de leden Van 't Wout en Van der Staaij dat regelt dat geen verklaring omtrent het gedrag verplicht wordt gesteld voor de maatschappelijke ondersteuning (Dossier 33841)
Amendement van de leden Van 't Wout en Van der Staaij dat regelt dat geen verklaring omtrent het gedrag verplicht wordt gesteld voor de maatschappelijke ondersteuning Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 74 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN ’T WOUT EN VAN DER STAAIJ Ontvangen 18 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel 3.4 vervalt. ...

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 66 over de gelijktrekking van de formulering ontrent toegang tot het pgb. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 66 over de gelijktrekking van de formulering ontrent toegang tot het pgb. ...

Amendement van het lid Van 't Wout c.s. over het schrappen van de bepaling rondom bestuursstructuur en bedrijfsvoering alsmede over het toedelen van de verantwoordelijkheid voor klachtenregelingen aan aanbieders (Dossier 33841)
Amendement van het lid Van 't Wout c.s. over het schrappen van de bepaling rondom bestuursstructuur en bedrijfsvoering alsmede over het toedelen van de verantwoordelijkheid voor klachtenregelingen aan aanbieders Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 83 AMENDEMENT VAN HET LID VAN ’T WOUT C.S. ...

Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Dik-Faber ter vervanging van nr. 120 waarmee onder meer wettelijk geregeld wordt wie een cliënt kan vertegenwoordigen die niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Dik-Faber ter vervanging van nr. 120 waarmee onder meer wettelijk geregeld wordt wie een cliënt kan vertegenwoordigen die niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 151 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 120 Ontvangen 24 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel 1.1.1 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Bergkamp over het scheppen van duidelijkheid over het recht op een pgb. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Bergkamp over het scheppen van duidelijkheid over het recht op een pgb. Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 73 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 17 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 2.3.6, tweede lid, vervalt in de aanhef «slechts». ...

Amendement van de leden Bergkamp en Van 't Wout over het nader expliciteren van goede kwaliteit als bedoeld artikel 3.1, tweede lid (Dossier 33841)
Amendement van de leden Bergkamp en Van 't Wout over het nader expliciteren van goede kwaliteit als bedoeld artikel 3.1, tweede lid Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 104 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN VAN ‘T WOUT Ontvangen 22 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 2.3.6, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Bergkamp en Dik-Faber ter vervanging van nr. 105 dat regelt dat gemeenten in het op te stellen beleidsplan ook bijzondere aandacht besteden aan preventie (Dossier 33841)
Amendement van de leden Bergkamp en Dik-Faber ter vervanging van nr. 105 dat regelt dat gemeenten in het op te stellen beleidsplan ook bijzondere aandacht besteden aan preventie Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 149 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1051 Ontvangen 24 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 2.1.2, vierde lid, onderdeel a, wordt na «publieke gezondheid,» ingevoegd: preventie,. ...

Amendement van het lid Voortman dat de voorgestelde verlenging van de naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar terugdraait (Dossier 33852-(R2023))
Amendement van het lid Voortman dat de voorgestelde verlenging van de naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar terugdraait Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN Ontvangen 8 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt «ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap» vervangen door: in verband met het schrappen van enkele uitzonderingen op de algemene naturalisatietermijn. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Sjoerdsma c.s. ter vervanging van nr. 23 dat regelt dat mensen die op het moment van inwerkingtreding van de wet al drie jaar hoofdverblijf en toelating hebben nog onder het oude regime komen te vallen voor wat betreft de termijnen voor naturalisatie (Dossier 33852-(R2023))
Nader gewijzigd amendement van het lid Sjoerdsma c.s. ter vervanging van nr. 23 dat regelt dat mensen die op het moment van inwerkingtreding van de wet al drie jaar hoofdverblijf en toelating hebben nog onder het oude regime komen te vallen voor wat betreft de termijnen voor naturalisatie Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 50 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SJOERDSMA C.S. ...

Gewijzigd amendement van de leden Sjoerdsma en Voortman ter vervanging nr. 32 dat soelaas biedt voor gedupeerde oud-Nederlanders, doordat zij in staat worden gesteld een optieverzoek in te dienen ter herkrijging van het Nederlanderschap (Dossier 33852-(R2023))
Gewijzigd amendement van de leden Sjoerdsma en Voortman ter vervanging nr. 32 dat soelaas biedt voor gedupeerde oud-Nederlanders, doordat zij in staat worden gesteld een optieverzoek in te dienen ter herkrijging van het Nederlanderschap Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 48 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SJOERDSMA EN VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 32 Ontvangen 16 juni 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL II0a 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Sjoerdsma c.s. ter vervanging van nr. 18 dat een overgangsbepaling regelt die voorkomt dat mensen die al sinds hun aankomst in Nederland erop rekenen dat zij kunnen naturaliseren na vijf jaar door deze wetswijziging nog twee jaar langer moeten wachten (Dossier 33852-(R2023))
Gewijzigd amendement van het lid Sjoerdsma c.s. ter vervanging van nr. 18 dat een overgangsbepaling regelt die voorkomt dat mensen die al sinds hun aankomst in Nederland erop rekenen dat zij kunnen naturaliseren na vijf jaar door deze wetswijziging nog twee jaar langer moeten wachten Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 23 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SJOERDSMA C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Voordewind ter vervanging van nr. 43, dat regelt dat de openbare ordetoetsing bij medenaturalisandi en optanten van twaalf tot zestien jaar kan leiden tot een weigering indien de medenaturalisant of optant gevaar oplevert voor de openbare orde, de goede zeden of de veiligheid van het Koninkrijk blijkens een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak waarbij hij is veroordeeld tot jeugddetentie met de maximale duur (twaalf maanden) (Dossier 33852-(R2023))
Nader gewijzigd amendement van het lid Voordewind ter vervanging van nr. 43, dat regelt dat de openbare ordetoetsing bij medenaturalisandi en optanten van twaalf tot zestien jaar kan leiden tot een weigering indien de medenaturalisant of optant gevaar oplevert voor de openbare orde, de goede zeden of de veiligheid van het Koninkrijk blijkens een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak waarbij hij is veroordeeld tot jeugddetentie met de maximale duur (twaalf maanden) Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 46 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VOORDEWIND TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 43 Ontvangen 13 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...