Kamerstuk 33841-76

Gewijzigd amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 31 dat regelt dat de plicht tot het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten zoals opgenomen in de Participatiewet niet kan worden ingezet om professionele zorgtaken in het kader van de Wmo over te nemen

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


23,3 %
76,7 %

CU

SGP

PvdD

PVV

VVD

GL

D66

SP

CDA

PvdA

GrBvK

50PLUS

Van Vliet


Nr. 76 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 31

Ontvangen 18 april 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel 6.29 komt te luiden:

Artikel 6.29

De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 9 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 6. Werkzaamheden die voortkomen uit de verstrekking van een voorziening als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning worden niet aangemerkt als onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden die worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid als bedoeld in het eerste lid, onder c.

B

Artikel 31, tweede lid, onderdeel u, komt te luiden:

  • u. hetgeen een mantelzorger op grond van het bepaalde bij of krachtens artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 als blijk van waardering ontvangt.

II

Na artikel 6.36 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 6.37

Indien het bij koninklijke boodschap van 1 februari 2012 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet, 33 161), tot wet is of wordt verheven en die wet in werking is getreden of treedt, komt de aanhef van artikel 6.29 als volgt te luiden:

De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd:.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de plicht tot het verrichten van maatschappelijke nuttige activiteiten (de zogenaamde tegenprestatie in de bijstand) zoals opgenomen in de Participatiewet nooit kan worden ingezet om professionele zorgtaken in het kader van dit wetsvoorstel over te nemen. Zorg verlenen is een vak. Verdringing van zorgmedewerkers door uitkeringsgerechtigden die verplicht vrijwilligerswerk moeten doen is uit den boze. Het verlenen van zorg dient fatsoenlijk te worden betaald en niet te worden gedegradeerd tot een vak waar mensen voor langere tijd moeten werken zonder loon te ontvangen.

Siderius Van Gerven