Kamerstuk 33841-74

Amendement van de leden Van 't Wout en Van der Staaij dat regelt dat geen verklaring omtrent het gedrag verplicht wordt gesteld voor de maatschappelijke ondersteuning

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


Nr. 74 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN ’T WOUT EN VAN DER STAAIJ

Ontvangen 18 april 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel 3.4 vervalt.

II

Artikel 7.8 vervalt.

Toelichting

Gemeenten zijn integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning van hun inwoners, inclusief de kwaliteit van deze ondersteuning. De indieners zijn van mening dat gemeenten daarom – waar nodig – zelf moeten bepalen of zij een verklaring omtrent gedrag eisen van personen die beroepsmatig met cliënten in contact komen, en voor welke vormen van ondersteuning zij deze eisen stellen. Met dit amendement wordt daarom de bepaling die een verklaring omtrent gedrag verplicht stelt voor de maatschappelijke ondersteuning geschrapt. Gemeenten kunnen waar nodig deze eisen zelf opnemen in hun verordening.

Van ’t Wout Van der Staaij