Kamerstuk 33841-149

Amendement van de leden Bergkamp en Dik-Faber ter vervanging van nr. 105 dat regelt dat gemeenten in het op te stellen beleidsplan ook bijzondere aandacht besteden aan preventie

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


54,0 %
46,0 %

GL

VVD

SP

D66

PVV

CU

GrBvK

Van Vliet

SGP

PvdA

PvdD

CDA

50PLUS


Nr. 149 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1051

Ontvangen 24 april 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 2.1.2, vierde lid, onderdeel a, wordt na «publieke gezondheid,» ingevoegd: preventie,.

Toelichting

Gemeenten hebben op grond van de Wet publieke gezondheid een formele taak ten aanzien van preventie. De indieners van dit amendement achten het van belang dat gemeenten in het op te stellen beleidsplan ook bijzondere aandacht besteden aan preventie. Met onderhavig amendement wordt dat geregeld.

Bergkamp Dik-Faber