Kamerstuk 33841-67

Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 39 dat regelt dat het onderzoek van het college niet hoeft te worden afgewacht, maar dat direct een aanvraag om een maatwerkvoorziening kan worden ingediend.

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Gepubliceerd: 17 april 2014
Indiener(s): Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33841-67.html
ID: 33841-67
Origineel: 33841-39

32,0 %
68,0 %

PvdA

CU

SP

PVV

Van Vliet

GL

GrBvK

PvdD

CDA

SGP

D66

VVD

50PLUS


Nr. 67 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 39

Ontvangen 17 april 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 2.3.2 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken,» vervangen door: zo spoedig mogelijk.

2. Het zesde lid vervalt.

II

Artikel 2.3.5, tweede lid, vervalt.

III

Na artikel 2.3.5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.3.5a

De uitvoering van het onderzoek, bedoeld in artikel 2.3.2, en, indien van toepassing, het geven van een beschikking op de aanvraag, bedoeld in artikel 2.3.5, eerste lid, vinden plaats uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van de melding, bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid.

Toelichting

Met dit amendement wordt artikel 2.3.2 aangepast, waarin is geregeld dat pas na afronding van het onderzoek van het college een persoon een aanvraag om een maatwerkvoorziening kan indienen. De indiener beoogt met het schrappen van artikel 2.3.2, zesde lid, te regelen dat het onderzoek niet hoeft te worden afgewacht, maar dat direct een aanvraag om een maatwerkvoorziening kan worden ingediend.

Omdat de uitkomst van het onderzoek niet meer hoeft te worden afgewacht voordat een aanvraag voor een maatwerkvoorziening kan worden ingediend, past dit amendement ook de termijnen in artikel 2.3.2 en 2.3.5 aan. In plaats van een periode van zes weken waarbinnen het onderzoek moet plaatsvinden en een periode van twee weken waarbinnen het college moet reageren op een aanvraag voor een maatwerkvoorziening, dienen het onderzoek en de beslissing op de aanvraag gezamenlijk binnen acht weken te worden afgerond. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan het college dan zelf inschatten binnen welke termijn het onderzoek wordt afgerond en – indien van toepassing – een beschikking op de aanvraag wordt gegeven. Voorwaarde is wel dat de termijn van in totaal acht weken niet wordt overschreden.

Keijzer