Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

16431 resultaten

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de eigen bijdrage voor rolstoelen (Dossier 33841)
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de eigen bijdrage voor rolstoelen Brief regering bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 168 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juli 2014 Bij brief van 3 juli 2014 heeft u mij, namens de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, verzocht de Kamer te informeren over mijn beleidsvoornemens ten aanzien van de eigen bijdrage voor rolstoelen. ...

Adviesaanvraag Rob democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden (Dossier 33841)
Adviesaanvraag Rob democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden Brief regering bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 169 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 september 2014 Bij de behandeling van het wetsvoorstel WMO 2015 heeft uw Kamer een motie Bergkamp1 aangenomen waarin de regering wordt verzocht om in overleg te treden met de Raad voor het openbaar bestuur (hierna: Rob) ten behoeve van het uitvoeren van een onderzoek naar de vraag «hoe de democratische legitimiteit van de regionale samenwerkingsverbanden waar gemeenten onderdeel van moeten uitmaken voor de uitvoering van de decentralisaties in het sociaal domein kan worden geborgd». ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 33841)
Nota naar aanleiding van het nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 64 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 16 april 2014 Inhoudsopgave blz. ...

Amendement van het lid Otwin van Dijk over een meet- en weetplicht voor gemeenten (Dossier 33841)
Amendement van het lid Otwin van Dijk over een meet- en weetplicht voor gemeenten Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID OTWIN VAN DIJK Ontvangen 10 maart 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan artikel 2.1.2 wordt een lid toegevoegd, luidende: 6. ...

Motie van de leden Van der Staaij en Otwin van Dijk over mogelijk maken van substitutie van zorg en ondersteuning (Dossier 33841)
Motie van de leden Van der Staaij en Otwin van Dijk over mogelijk maken van substitutie van zorg en ondersteuning Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 138 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN OTWIN VAN DIJK Voorgesteld 23 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het van belang is dat er voor mensen integraal maatwerk over stelsels heen georganiseerd wordt, maar dat dit niet automatisch van de grond komt door de mogelijk tegenstrijdige financiële belangen van verzekeraars en gemeenten; verzoekt de regering, de mogelijkheden te onderzoeken hoe verzekeraars en gemeenten hun budgetten onderling kunnen verschuiven, zodat substitutie van zorg en ondersteuning mogelijk wordt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat voorziet in een recht op zorg en individuele voorzieningen (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat voorziet in een recht op zorg en individuele voorzieningen Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 42 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 17 maart 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 2.3.1 wordt gewijzigd als volgt: 1. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 140 dat regelt dat zorgvragers geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor zorg en voorzieningen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 140 dat regelt dat zorgvragers geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor zorg en voorzieningen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 145 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1401 Ontvangen 23 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 1.1.1 vervalt: – CAK: het CAK, genoemd in artikel 48, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;. ...

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van der Staaij over betrekken van de mantelzorger bij het ondersteuningsplan (Dossier 33841)
Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van der Staaij over betrekken van de mantelzorger bij het ondersteuningsplan Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 29 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN VAN DER STAAIJ Ontvangen 10 maart 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 2.3.2, eerste lid, wordt na «melding is gedaan» ingevoegd: en waar mogelijk met de mantelzorger of mantelzorgers. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 20 over het verplichten van gemeenten om een tegemoetkoming voor meerkosten te verstrekken voor chronisch zieken en beperkten (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 20 over het verplichten van gemeenten om een tegemoetkoming voor meerkosten te verstrekken voor chronisch zieken en beperkten Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 59 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 201 Ontvangen 16 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 2.1.7 wordt «kan worden bepaald» vervangen door: wordt bepaald. ...

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Dik-Faber ter vervanging van nr. 12 over het wettelijk vastleggen van de samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars. (Dossier 33841)
Amendement van de leden Otwin van Dijk en Dik-Faber ter vervanging van nr. 12 over het wettelijk vastleggen van de samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars. ...

Gewijzigd amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp ter vervanging van nr. 38 dat beoogt dat de client zelf in staat wordt gesteld op een voor hem of haar passende wijze een persoonlijk plan op te stellen. (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp ter vervanging van nr. 38 dat beoogt dat de client zelf in staat wordt gesteld op een voor hem of haar passende wijze een persoonlijk plan op te stellen. ...

Aanvulling op nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstuk 33841, nr. 34) (Dossier 33841)
Aanvulling op nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstuk 33841, nr. 34) Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 44 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 maart 2014 Afgelopen dinsdag heb ik u de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetvoorstel Wmo 2015 (Kamerstuk 33 841, nr. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over dat aanbieders de verplichting krijgen om te beschikken over een verklaring omtrent gedrag voor bestuurders (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over dat aanbieders de verplichting krijgen om te beschikken over een verklaring omtrent gedrag voor bestuurders Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 142 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 23 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 3.4, eerste lid, wordt na «gegevens voor» ingevoegd: bestuurders,. ...

Voorstel van wet (Dossier 33841)
Voorstel van wet Voorstel van wet bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33841)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33841)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 34 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 12 maart 2014 Inhoudsopgave blz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33841)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015). ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het verplichte basistarief voor huishoudelijke verzorging (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het verplichte basistarief voor huishoudelijke verzorging Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 26 februari 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 1.1.1 wordt na het veertiende gedachtestreepje (huiselijk geweld) een gedachtestreepje ingevoegd, luidende: – huishoudelijke voorziening: ondersteuning bij of overneming van activiteiten op het gebied van het verzorgen van het huishouden van een persoon dan wel van de leefeenheid waartoe een persoon behoort;. ...

Reactie op verzoek van het lid Agema over het bericht dat 40% van de gemeenten denkt dat zij niet of moeilijk in staat is de zorg voor zieke ouderen en gehandicapten te organiseren met het beschikbare budget (Dossier 33841)
Reactie op verzoek van het lid Agema over het bericht dat 40% van de gemeenten denkt dat zij niet of moeilijk in staat is de zorg voor zieke ouderen en gehandicapten te organiseren met het beschikbare budget Brief regering bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 52 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 april 2014 In de regeling van werkzaamheden op 18 maart jongstleden heeft uw Kamer gevraagd om per brief te reageren op het bericht dat 40% van de gemeenten denkt dat zij niet of moeilijk in staat is de zorg voor zieke ouderen en gehandicapten te organiseren met het beschikbare budget (Handelingen II 2013/14, nr. 64, Regeling van Werkzaamheden). ...

Gewijzigd amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 31 dat regelt dat de plicht tot het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten zoals opgenomen in de Participatiewet niet kan worden ingezet om professionele zorgtaken in het kader van de Wmo over te nemen (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 31 dat regelt dat de plicht tot het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten zoals opgenomen in de Participatiewet niet kan worden ingezet om professionele zorgtaken in het kader van de Wmo over te nemen Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 76 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 31 Ontvangen 18 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel 6.29 komt te luiden: Artikel 6.29 De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd: A Aan artikel 9 wordt een lid toegevoegd, luidende: 6. ...