31 461
Voorstel van wet van de leden Gerkens en Van Vroonhoven-Kok houdende wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van voorschriften betreffende de doorverkoop van toegangskaarten voor een publieke gebeurtenis op het terrein van sport of cultuur (doorverkoop toegangskaarten)

nr. 17
MOTIE VAN DE LEDEN VOS EN AASTED MADSEN-VAN STIPHOUT

Voorgesteld 31 maart 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de wet doorverkoop toegangskaarten de handhaving aan marktpartijen overlaat;

overwegende, dat deze wet anders van opzet is dan vergelijkbare wetten in het buitenland;

overwegende, dat pas na drie jaar een evaluatie van de wet wordt gedaan;

overwegende dat kennis over de eerste effecten van deze wet in een snel veranderende markt nuttig is voor alle belanghebbenden;

verzoekt de regering om een jaar na inwerkingtreding van de wet een quickscan uit te voeren waarin feitelijke informatie wordt gegeven over oprichting en werking van de geschillencommissie, het aantal klachten, de ontwikkeling van de doorverkoop bij drie populaire evenementen, de omzetontwikkeling van de doorverkopers en aanbiedingen op internet uit het buitenland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vos

Aasted Madsen-van Stiphout