31 461
Voorstel van wet van de leden Gerkens en Van Vroonhoven-Kok houdende wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming in verband met de invoering van voorschriften betreffende de doorverkoop van toegangskaarten voor een publieke gebeurtenis op het terrein van sport of cultuur (doorverkoop toegangskaarten)

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID AASTED MADSEN-VAN STIPHOUT

Ontvangen 18 maart 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I komt artikel 4a lid 3 als volgt te luiden:

3. Wordt een toegangskaart als bedoeld in lid 1 aangeboden in combinatie met een zaak of een andere dienst, dan biedt de verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf deze zaak of dienst aan tegen een prijs die vergelijkbaar is met de prijsstelling van vergelijkbare zaken en diensten en maakt hij in zijn aanbod een duidelijk onderscheid tussen de prijs van de toegangskaart en de prijs van die zaak of dienst.

Toelichting

Het amendement heeft als doel te voorkomen dat secundaire kaartverkopers indirect de prijs van toegangskaarten opvoeren door deze aan te bieden in combinatie met een zaak of een andere dienst en daarvoor dan een onredelijk hoge prijs berekenen. (b.v. een CD voor meer dan 100 euro).

Aasted Madsen-van Stiphout