Stemming

Motie van het lid Keijzer over een nieuwe raming van het budget voor 2015

100,0 %
0,0 %


SGP

VVD

GL

CDA

PvdD

PvdA

CU

PVV

50PLUS

D66

SP


Nr. 88 MOTIE VAN HET LID KEIJZER

Voorgesteld 15 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gemeenten op 31 mei 2013 via de meicirculaire een eerste beeld hebben gekregen van het totale budget dat overgeheveld wordt naar gemeenten en de verdeling daarvan over de gemeenten;

overwegende dat het budget voor gemeenten ook zorgt voor onzekerheid bij instellingen, jeugdigen en ouders, waardoor het risico kan ontstaan dat kwetsbare jeugdigen en hun ouders niet de hulp krijgen die ze nodig hebben;

roept de regering op, in december 2013 met een nieuwere en betrouwbaardere raming van het totale budget voor 2015 en van de verdeling over de gemeenten te komen, waarin in ieder geval duidelijkheid wordt gegeven over:

  • A. het indicatieve macrobudget 2015 (het indicatieve macrobudget zoals gepubliceerd in de meicirculaire wordt aangepast);

  • B. de verdeling van het macrobudget over gemeenten voor 2015 op basis van het historisch model, waarbij de verdeling zoals in de meicirculaire 2013 wordt aangepast;

  • C. de verschillen tussen de cijfers van zorgaanbieders en gemeenten en het indicatieve, aangepaste macrobudget zoals in de meicirculaire 2013;

  • D. de verschillen tussen de cijfers van gemeenten en het macrobudget (historisch model),

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer


Motie van het lid Keijzer over een nieuwe raming van het budget voor 2015

2013-10-15
Dossier: 33684
Indiener(s): Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33684-88.html