Stemming

Amendement van de leden Leijten en Kooiman over het vaststellen van een basistarief

28,2 %
71,8 %


D66

VVD

CDA

PVV

CU

SGP

SP

PvdD

50PLUS

PvdA

GL


Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN EN KOOIMAN

Ontvangen 4 oktober 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel 2.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.2a

  • 1. De gemeenteraad stelt basistarieven vast voor het verlenen van jeugdhulp.

  • 2. De basistarieven worden vastgesteld:

    • a. op basis van reële kostprijzen van de onderscheidenlijke vormen van jeugdhulp; en

    • b. uitgaande van inzet van personeel door de jeugdhulpaanbieder tegen arbeidsvoorwaarden die passen bij de vereiste vaardigheden benodigd voor het leveren van jeugdhulp.

  • 3. Het college neemt bij het aangaan van overeenkomsten met derden over het verlenen van jeugdhulp de door de gemeenteraad vastgestelde basistarieven in acht.

  • 4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de vaststelling van de in het eerste lid bedoelde basistarieven en de in het tweede lid bedoelde arbeidsvoorwaarden.

  • 5. Het ontwerp van een krachtens het vierde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt aan de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan worden gedaan nadat vier weken na de overlegging zijn verstreken, tenzij binnen die termijn door of namens een der kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het onderwerp van de algemene maatregel van bestuur bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend.

Toelichting

Dit amendement regelt dat gemeenten verplicht worden om een basistarief te hanteren in de Jeugdwet. De indieners achten het van groot belang dat er geen concurrentie op prijs komt en dat de nadruk komt te liggen op de kwaliteit van zorg. De indieners kiezen ervoor om de Jeugdwet aan te laten sluiten bij het

Voorstel van wet van het lid Leijten tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de huishoudelijke verzorging en ter invoering van basistarieven voor de huishoudelijke verzorging (31 347). Dit betekend dat er een basistarief moet worden vastgesteld op basis van kwaliteit.

Leijten Kooiman


Amendement van de leden Leijten en Kooiman over het vaststellen van een basistarief

2013-10-04
Dossier: 33684
Indiener(s): Nine Kooiman , Renske Leijten
Onderwerpen: bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33684-18.html