Zoeken


Soort
Partij
PvdA 4255
CDA 3890
D66 3851
GL 3798
CU 3009
Meer...
VVD 2815
PVV 2193
SGP 1522
PvdD 1472
SP 558
DENK 496
50PLUS 385
BBB 298
FVD 201
Volt 132
BVNL 121
BIJ1 114
Fractie Den Haan 97
EénNL 78
GrKÖ 73
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
PvdA 4255
CDA 3890
D66 3851
GL 3798
CU 3009
Meer...
VVD 2815
PVV 2193
SGP 1522
PvdD 1472
SP 558
DENK 496
50PLUS 385
BBB 298
FVD 201
Volt 132
BVNL 121
BIJ1 114
Fractie Den Haan 97
EénNL 78
GrKÖ 73
Datum
Van:
Tot:

17539 resultaten

Motie van het lid De Neef c.s. over meer ervaringsdeskundigheid aantrekken voor de jeugdzorgarbeidsmarkt (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid De Neef c.s. over meer ervaringsdeskundigheid aantrekken voor de jeugdzorgarbeidsmarkt Motie begroting financiën Nr. 112 MOTIE VAN HET LID DE NEEF C.S. ...

Motie van het lid Inge van Dijk over een integraal overzicht van de stand van onderhoud van sportaccommodaties (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Inge van Dijk over een integraal overzicht van de stand van onderhoud van sportaccommodaties Motie begroting financiën Nr. 150 MOTIE VAN HET LID INGE VAN DIJK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat we in Nederland een sportinfrastructuur hebben die waardevol is en die we in stand willen houden; overwegende dat gemeenten al jaren worstelen met hun financiën en dat onderhouden van bijvoorbeeld zwembaden en sporthallen jaarlijks structureel veel geld kost; overwegende dat er een risico is ontstaan met betrekking tot achterstallig onderhoud dat komende jaren door gemeenten niet eenvoudig in te lopen is; overwegende dat integraal inzicht hierover ontbreekt; verzoekt de regering een uitbreiding van reeds aanwezige rapportages zoals Sportaccommodaties in Nederland met stand van onderhoud van deze locaties, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Nispen en Werner over zich inzetten voor toegankelijke speeltuinen (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Van Nispen en Werner over zich inzetten voor toegankelijke speeltuinen Motie begroting financiën Nr. 146 MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN WERNER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het mede door het Ministerie van VWS ondertekende SamenSpeelAkkoord als een van de doelstellingen heeft dat er minimaal één inclusieve samenspeelplek per gemeente komt en de komende jaren bestaande speeltuinen en nieuw in te richten speellocaties toegankelijk en bespeelbaar worden gemaakt voor kinderen met een beperking, maar dat er budget voor nodig is om dit te realiseren en dit vooralsnog vooral van private partijen en lokale overheden komt; overwegende dat het voor alle kinderen van belang is om samen te spelen, maar vooral voor kinderen met een beperking, omdat zij zich eenzaam kunnen voelen en het gevoel hebben er niet bij te horen, omdat veel speeltuinen nu niet toegankelijk en bespeelbaar zijn voor kinderen met een beperking; overwegende dat als gemeenten het sportonderdeel van de leefstijlmiddelen, die zij hebben ontvangen in het kader van corona, niet uitgeven in 2021, ze dit mogen doen in 2022; verzoekt de regering zich in te zetten voor toegankelijke speeltuinen door te bezien in hoeverre de rijksoverheid hierin ondersteunend kan zijn aan de doelstellingen, en hierover in gesprek te gaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Jantje Beton en de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, en de Kamer hierover uiterlijk april 2022 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Paulusma en Van den Berg over een onderzoek naar een incidentele investering in gegevensuitwisseling in de zorg (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Paulusma en Van den Berg over een onderzoek naar een incidentele investering in gegevensuitwisseling in de zorg Motie begroting financiën Nr. 49 MOTIE VAN DE LEDEN PAULUSMA EN VAN DEN BERG Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er in Nederland een grote achterstand is in digitale gegevensuitwisseling in de zorg en dit ten koste gaat van het werkplezier; constaterende dat andere landen, zoals Denemarken, gegevensuitwisseling van patiëntengegevens en -dossiers veel slimmer georganiseerd hebben; overwegende dat ook het Centraal Planbureau aangeeft dat er structureel zorgkosten kunnen worden bespaard als er incidenteel fors geïnvesteerd wordt in gegevensuitwisseling; overwegende dat het nog onduidelijk is wat de kosten zullen zijn voor de uitvoering van de meerjarenagenda van de Wet gegevensuitwisseling in de zorg; verzoekt de regering onderzoek te doen in welke mate er incidenteel geïnvesteerd dient te worden in gegevensuitwisseling in de zorg, hoe deze bekostigd kan worden en hierbij ervaringen van andere landen te betrekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Hijink over de ouderenzorg zo veel mogelijk op buurt- of dorpsniveau organiseren (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Hijink over de ouderenzorg zo veel mogelijk op buurt- of dorpsniveau organiseren Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN HET LID HIJINK Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de ouderenzorg momenteel zeer versnipperd is tussen veel verschillende aanbieders; overwegende dat de ouderenzorg beter en doelmatiger zou kunnen worden georganiseerd als deze wordt ingericht op basis van samenwerking; verzoekt de regering om te onderzoeken hoe de ouderenzorg zo veel als mogelijk op buurt- of dorpsniveau met minder concurrentie kan worden georganiseerd en hoe wet- en regelgeving hiervoor kan worden aangepast, en parallel hieraan bij wijze van experiment deze werkwijze in enkele buurten of dorpen in praktijk te brengen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Den Haan over beweegtuinen voor ouderen (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Den Haan over beweegtuinen voor ouderen Motie begroting financiën Nr. 153 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat sommige gemeenten bezig zijn met het plaatsen van beweegtuinen voor ouderen, maar dat dit in veel gemeenten nog onvoldoende wordt opgepakt; overwegende dat de beweegtuin een plek is om te bewegen, maar ook goed is voor het opdoen van sociale contacten; verzoekt de regering om gemeenten aan te sporen om beweegtuinen voor ouderen te plaatsen in wijken waar veel ouderen wonen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Kuzu en Den Haan over cultuursensitieve zorg in het opleidingscurriculum opnemen (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Kuzu en Den Haan over cultuursensitieve zorg in het opleidingscurriculum opnemen Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN DE LEDEN KUZU EN DEN HAAN Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat cultuursensitieve zorg leidt tot verbeterde gezondheidsuitkomsten; van mening dat cultuursensitieve zorg onvoldoende is geborgd in het onderwijscurriculum van vakopleidingen; verzoekt de regering om in gesprek te gaan met zorg- en onderwijsinstellingen om cultuursensitieve zorg een plek te geven in het opleidingscurriculum, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van den Berg en Paulusma over onderzoeken of tandartsopleidingen kunnen worden verkort (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Van den Berg en Paulusma over onderzoeken of tandartsopleidingen kunnen worden verkort Motie begroting financiën Nr. 55 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN PAULUSMA Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er mede door een tekort aan opleidingsplaatsen een structureel tekort aan tandartsen is; overwegende dat een van de mogelijkheden om de capaciteit aan opleidingsplaatsen te vergroten het verkorten van de opleiding zou kunnen zijn; verzoekt de regering te onderzoeken of het mogelijk is de opleidingen voor tandartsen te verkorten zonder dat dit tot kwaliteitsverlies zou leiden, bij dit onderzoek te betrekken hoe tandartsopleidingen in omringende landen georganiseerd zijn, en de Kamer hierover voor april 2022 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over ongevaccineerden niet weigeren voor behandeling in het ziekenhuis (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over ongevaccineerden niet weigeren voor behandeling in het ziekenhuis Motie begroting financiën Nr. 95 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN VAN DER PLAS Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering te garanderen dat ongevaccineerde mensen niet geweigerd zullen worden voor een behandeling in het ziekenhuis, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Kwint en Kuiken over het aantal uithuisplaatsingen verminderen door betere jeugdbescherming (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Kwint en Kuiken over het aantal uithuisplaatsingen verminderen door betere jeugdbescherming Motie begroting financiën Nr. 109 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN KUIKEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de kwaliteit van de jeugdbescherming verbeterd moet worden; overwegende dat met betere jeugdbescherming onder andere het aantal onnodige uithuisplaatsingen teruggedrongen kan worden; verzoekt de regering om de tarieven voor jeugdbescherming landelijk vast te leggen, de caseloadnorm naar beneden te brengen en met de betrokken partijen mede daarmee het aantal uithuisplaatsingen naar beneden te brengen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Sahla over gemeenteraadsleden betrekken bij het opstellen en uitvoeren van de hervormingsagenda (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Sahla over gemeenteraadsleden betrekken bij het opstellen en uitvoeren van de hervormingsagenda Motie begroting financiën Nr. 127 MOTIE VAN HET LID SAHLA Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat op 16 maart aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zullen plaatsvinden, waardoor het lokale bestuur deels vernieuwd zal worden; overwegende dat de hervormingsagenda stevige keuzes vraagt, die pas effectief zijn als lokale bestuurders zich deelgenoot voelen in deze opgave; verzoekt de regering naast de koepels ook gemeenteraadsleden in deze en de volgende raadsperiode te betrekken bij het opstellen en uitvoeren van de hervormingsagenda, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Kuzu en Den Haan over het voor mensen met een betalingsachterstand alsnog mogelijk maken om zorg uit het aanvullende pakket te krijgen (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Kuzu en Den Haan over het voor mensen met een betalingsachterstand alsnog mogelijk maken om zorg uit het aanvullende pakket te krijgen Motie begroting financiën Nr. 80 MOTIE VAN DE LEDEN KUZU EN DEN HAAN Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat mensen met een betalingsachterstand op hun zorgpremie geen beroep kunnen doen op zorg uit het aanvullende pakket; overwegende dat het uitblijven van zorg kan leiden tot verslechtering van de gezondheid; overwegende dat het weigeren van zorg op basis van financiën een onethische grondslag heeft; verzoekt de regering om te bezien hoe de juridische sturingsmogelijkheden op de aanvullende zorgverzekeringen kan worden bijgesteld om het voor mensen alsnog mogelijk te maken zorg uit het aanvullende pakket te krijgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Westerveld en Werner over een vervolgaanpak op het programma Onbeperkt meedoen! (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Westerveld en Werner over een vervolgaanpak op het programma Onbeperkt meedoen! Motie begroting financiën Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN WERNER Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat vijf jaar na ratificatie van het VN-verdrag handicap met het programma Onbeperkt meedoen! ...

Motie van het lid Rudmer Heerema over een investeringsfonds voor de infrastructuur voor grote sportaccommodaties (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Rudmer Heerema over een investeringsfonds voor de infrastructuur voor grote sportaccommodaties Motie begroting financiën Nr. 144 MOTIE VAN HET LID RUDMER HEEREMA Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een succesvol Waarborgfonds Sport is, dat mogelijkheden biedt bij de financiering van de ontwikkeling van sportvelden en gymzalen; constaterende dat de bouw en het onderhoud van grote sportaccommodaties die van nationaal belang zijn in onze sportinfrastructuur, zoals bijvoorbeeld Thialf, het Pieter van den Hoogenband zwemstadion, de Arnhemhal op Papendal, maar nationale trainingscentra en een toekomstige sportevenementenhal met een capaciteit van 4.000 tot 8.000 bezoekers, moeilijk te financieren zijn; overwegende dat private partijen een rol kunnen spelen om te komen tot een waarborgfonds voor grote sportaccommodaties; verzoekt de Minister om te verkennen wat de mogelijkheden zijn om samen met private partijen, zoals bijvoorbeeld pensioenfondsen, te komen tot een investeringsfonds voor investeringen in de infrastructuur met betrekking tot grote sportaccommodaties en hierbij aan te haken op de bestaande gesprekken die er zijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over het acuut in beeld brengen van knelpunten bij de spoedeisende hulp (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over het acuut in beeld brengen van knelpunten bij de spoedeisende hulp Motie begroting financiën Nr. 77 MOTIE VAN HET LID POUW-VERWEIJ C.S. ...

Motie van de leden Peters en Kuiken over werk maken van wettelijke afbakening van en prioritering binnen de jeugdzorg (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Peters en Kuiken over werk maken van wettelijke afbakening van en prioritering binnen de jeugdzorg Motie begroting financiën Nr. 118 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN KUIKEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de vraag naar (lichte) jeugdhulp in theorie oneindig is; constaterende dat de middelen in termen van geld en beschikbare professionals niet oneindig zijn; constaterende dat mondige ouders de weg weten en professionele hulp regelen voor kleine problemen; constaterende dat gezinnen en kinderen met ingewikkelde problemen niet altijd de juiste hulp krijgen; van oordeel dat, als we willen dat complexe hulp goed en snel beschikbaar is, geld en professionals niet ingezet moeten worden voor klein leed, maar voor echte problemen; verzoekt de regering in samenwerking met Jeugdzorg Nederland en de VNG versneld werk te maken van wettelijke afbakening van en prioritering binnen de jeugdzorg, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Tellegen over het breder toepassen van de resultaten van persoonsvolgende bekostiging en domeinoverstijgende experimenten (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Tellegen over het breder toepassen van de resultaten van persoonsvolgende bekostiging en domeinoverstijgende experimenten Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN HET LID TELLEGEN Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat persoonsvolgende bekostiging en domeinoverstijgende samenwerking bijdragen aan de keuzevrijheid van cliënten over wie er zorg verleent, wanneer dat gebeurt en of die thuis of in het verpleeghuis plaatsvindt; constaterende dat persoonsvolgende bekostiging en domeinoverstijgende experimenten positieve resultaten laten zien en ertoe leiden dat er beter wordt aangesloten op de wensen van cliënten in de langdurige zorg; verzoekt de regering in overleg te treden met de sector om te onderzoeken hoe de resultaten van persoonsvolgende bekostiging en domeinoverstijgende experimenten breder kunnen worden toegepast, zo mogelijk al in de aanloop naar de inwerkingtreding van het wetsvoorstel domeinoverstijgend samenwerken, en aan te geven welke randvoorwaarden hierbij in acht moeten worden genomen, en de Kamer hierover in het eerste kwartaal van 2022 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over het aantal ic-bedden per 100.000 inwoners opschalen naar het Europees gemiddelde (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over het aantal ic-bedden per 100.000 inwoners opschalen naar het Europees gemiddelde Motie begroting financiën Nr. 97 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN VAN DER PLAS Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Nederland zes ic-bedden per 100.000 inwoners heeft; overwegende dat in Europa het gemiddelde 11,5 ic-bedden per 100.000 inwoners bedraagt; verzoekt de regering het aantal ic-bedden per 100.000 inwoners op te schalen naar het Europees gemiddelde, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Gündogan en Van Esch over het verhogen van de accijnzen op tabak zodat een pakje sigaretten in 2022 €10 kost (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Gündogan en Van Esch over het verhogen van de accijnzen op tabak zodat een pakje sigaretten in 2022 €10 kost Motie begroting financiën Nr. 75 MOTIE VAN DE LEDEN GÜNDOĞAN EN VAN ESCH Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het WRR-rapport aandringt op het inzetten op gezondheidswinst om de houdbaarheid van onze zorg te kunnen garanderen; constaterende dat roken de samenleving 33 miljard euro netto per jaar kost en daarin de enorme immateriële schade nog niet is meegewogen; overwegende dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het verhogen van de accijnzen op tabak het meest effectieve instrument is om tabaksgebruik terug te dringen; verzoekt de regering de accijnzen op tabak dusdanig te verhogen, zodat de prijs per pakje sigaretten in 2022 op € 10 uitkomt en concrete stappen te zetten richting € 15 per pakje in 2025, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Kwint en Westerveld over private equity weren uit de jeugdzorg (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Kwint en Westerveld over private equity weren uit de jeugdzorg Motie begroting financiën Nr. 110 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN WESTERVELD Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat private equity in de jeugdzorg steeds vaker voorkomt; verzoekt de regering de voorbereidingen te treffen om op korte termijn private equity uit de jeugdzorg te weren, en gaat over tot de orde van de dag. ...