Kamerstuk 35925-XVI-146

Motie van de leden Van Nispen en Werner over zich inzetten voor toegankelijke speeltuinen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 2 december 2021
Indiener(s): Michiel van Nispen (SP), Lucille Werner (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-146.html
ID: 35925-XVI-146

100,0 %
0,0 %

Fractie Den Haan

DENK

SGP

PvdD

VVD

Groep Van Haga

FVD

GL

SP

Volt

JA21

PVV

CU

BBB

CDA

BIJ1

D66

Omtzigt

PvdA


Nr. 146 MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN WERNER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het mede door het Ministerie van VWS ondertekende SamenSpeelAkkoord als een van de doelstellingen heeft dat er minimaal één inclusieve samenspeelplek per gemeente komt en de komende jaren bestaande speeltuinen en nieuw in te richten speellocaties toegankelijk en bespeelbaar worden gemaakt voor kinderen met een beperking, maar dat er budget voor nodig is om dit te realiseren en dit vooralsnog vooral van private partijen en lokale overheden komt;

overwegende dat het voor alle kinderen van belang is om samen te spelen, maar vooral voor kinderen met een beperking, omdat zij zich eenzaam kunnen voelen en het gevoel hebben er niet bij te horen, omdat veel speeltuinen nu niet toegankelijk en bespeelbaar zijn voor kinderen met een beperking;

overwegende dat als gemeenten het sportonderdeel van de leefstijlmiddelen, die zij hebben ontvangen in het kader van corona, niet uitgeven in 2021, ze dit mogen doen in 2022;

verzoekt de regering zich in te zetten voor toegankelijke speeltuinen door te bezien in hoeverre de rijksoverheid hierin ondersteunend kan zijn aan de doelstellingen, en hierover in gesprek te gaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Jantje Beton en de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, en de Kamer hierover uiterlijk april 2022 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Werner