Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

12540 resultaten

Beantwoording van een aantal in de eerste termijn door de leden van de Kamer en de bijzondere gedelegeerden van Aruba, Curaçao en Sint Maarten gestelde vragen, alsmede een nota van wijziging (Dossier 33852-(R2023))
Beantwoording van een aantal in de eerste termijn door de leden van de Kamer en de bijzondere gedelegeerden van Aruba, Curaçao en Sint Maarten gestelde vragen, alsmede een nota van wijziging Brief regering migratie en integratie nederlanderschap Nr. 29 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 juni 2016 Hierbij bied ik u de beantwoording van een aantal in de eerste termijn (Handelingen II 2015/16, nr. 93, Termijnen verlenging Nederlanderschap) door de leden van de Kamer en de bijzondere gedelegeerden van Aruba, Curaçao en Sint Maarten gestelde vragen, alsmede een nota van wijziging aan (Kamerstuk 33 852 (R2023), nr. 30). ...

Brief van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog met een reactie op het gewijzigde amendement van het lid Verhoeven en op de gewijzigde motie van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk (Dossier 33862)
Brief van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog met een reactie op het gewijzigde amendement van het lid Verhoeven en op de gewijzigde motie van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk Brief lid / fractie bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 21 BRIEF VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad inzake het wetsvoorstel van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht (Dossier 33862)
Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad inzake het wetsvoorstel van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht Brief Presidium bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 8 BRIEF VAN HET PRESIDIUM Aan de leden, Den Haag, 19 november 2014 Het Presidium legt hierbij conform artikel 30 tweede lid van het Reglement van Orde aan u voor het voorstel van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 6 november 2014, om aan de Onderwijsraad advies te vragen over het voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht (Kamerstuk 33 862). ...

Evaluatie van de bestaande deugdelijkheidseisen in de onderwijswetgeving van het funderend onderwijs (Dossier 33862)
Evaluatie van de bestaande deugdelijkheidseisen in de onderwijswetgeving van het funderend onderwijs Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 augustus 2016 Met deze brief informeer ik u over de uitkomsten van de door uw Kamer verzochte evaluatie van de bestaande deugdelijkheidseisen in de onderwijswetgeving van het funderend onderwijs. ...

Kabinetsreactie op het initiatiefwetsvoorstel van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht (Dossier 33862)
Kabinetsreactie op het initiatiefwetsvoorstel van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 september 2015 1 Inleiding De leden Bisschop, Van Meenen en Rog hebben een initiatiefwetsvoorstel bij uw Kamer ingediend voor een meer doeltreffende regeling van het onderwijstoezicht. ...

Brief van het lid Bisschop inzake mede-verdediging van het initiatiefvoorstel door de leden Van Meenen en Rog (Dossier 33862)
Brief van het lid Bisschop inzake mede-verdediging van het initiatiefvoorstel door de leden Van Meenen en Rog Brief lid / fractie bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 4 BRIEF VAN HET LID BISSCHOP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage 6 november 2014 Hierbij deel ik u mede dat mijn initiatiefwetsvoorstel in het vervolg mede zal worden ondertekend en verdedigd door de leden Van Meenen en Rog. ...

Geleidende brief (Dossier 33862)
Geleidende brief Geleidende brief bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 6 februari 2014 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht teneinde de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen door de vrijheid van professionals beter te waarborgen en door de uitoefening van het toezicht doeltreffender te regelen. ...

Rapport en reactie op het rapport 'Evaluatie van het vernieuwde VTH-stelsel, waaronder het stelsel van omgevingsdiensten' (Dossier 33872)
Rapport en reactie op het rapport 'Evaluatie van het vernieuwde VTH-stelsel, waaronder het stelsel van omgevingsdiensten' Brief regering openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 13 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 augustus 2015 Zoals aangekondigd in de nota naar aanleiding van het nader verslag1 bij het wetsvoorstel verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (wetsvoorstel VTH) ontvangt u, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie, het rapport van de evaluatie van het VTH-stelsel en de reactie daarop2. ...

VTH wet; onderzoeksopzet naar de doeltreffendheid van de regels om een goede kwaliteit van de uitvoering en handhaving te waarborgen (Dossier 33872)
VTH wet; onderzoeksopzet naar de doeltreffendheid van de regels om een goede kwaliteit van de uitvoering en handhaving te waarborgen Brief regering openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 19 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 oktober 2015 Op 14 september 2015 vond het wetgevingsoverleg plaats over het – thans bij de Eerste Kamer aanhangige – wetsvoorstel wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) (Kamerstuk 33 872, nr. 18). ...

Omgevingsloket Online 3 (herdruk) (Dossier 33872)
Omgevingsloket Online 3 (herdruk) Brief regering ...

Voortgang beantwoording vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (Dossier 33872)
Voortgang beantwoording vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving Brief regering openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 augustus 2014 Met deze brief wil ik u informeren over de voortgang van de beantwoording van de vragen en opmerkingen in het verslag van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van uw Kamer over het wetsvoorstel Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving, dat genoemde commissie op 11 april 2014 heeft uitgebracht1. ...

Reactie op toezeggingen omtrent het wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Dossier 33891)
Reactie op toezeggingen omtrent het wetsvoorstel Wet langdurige zorg Brief regering verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 18 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 augustus 2014 Met het oog op de voorgenomen plenaire behandeling van de Wet langdurige zorg, wil ik uw Kamer over een tweetal zaken informeren. ...

Nadere informatie ten behoeve van het debat d.d. 23 september 2014 over de Wet Langdurige Zorg (Dossier 33891)
Nadere informatie ten behoeve van het debat d.d. 23 september 2014 over de Wet Langdurige Zorg Brief regering verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 158 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 september 2014 Door middel van mijn brief van 19 september jl. ...

Reactie op de ingediende amendementen inzake de Wet langdurige zorg (Dossier 33891)
Reactie op de ingediende amendementen inzake de Wet langdurige zorg Brief regering verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 113 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 september 2014 Op het wetsvoorstel Wet langdurige zorg zijn diverse amendementen ingediend. ...

Informatie over de vraag of gefaseerde invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) mogelijk is, over de positie van het CIZ en over de contractering 2015 (Dossier 33891)
Informatie over de vraag of gefaseerde invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) mogelijk is, over de positie van het CIZ en over de contractering 2015 Brief regering verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 13 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 juni 2014 Op 13 juni jl. heeft de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport mij verzocht de Kamer te informeren over de vraag of gefaseerde invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) mogelijk is, over de positie van het CIZ en over de contractering 2015. ...

Reactie op verzoek van het lid Van Toorenburg over de premiegevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) (Dossier 33891)
Reactie op verzoek van het lid Van Toorenburg over de premiegevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) Brief regering verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 49 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 september 2014 Het lid Van Toorenburg heeft in het ordedebat van 4 september 2014 (Handelingen II 2013/14, nr. 105, Regeling van Werkzaamheden) gevraagd om aanvullende informatie over de premiegevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel Langdurige zorg. ...

Ontwerpbesluit houdende regels inzake de langdurige zorg (Besluit langdurige zorg) (Dossier 33891)
Ontwerpbesluit houdende regels inzake de langdurige zorg (Besluit langdurige zorg) Brief regering verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 mei 2014 Hierbij zend ik u een ontwerp-besluit, houdende regels inzake de langdurige zorg (Besluit langdurige zorg). ...

Reactie op het verzoek van de leden de leden Keijzer, Agema, Leijten en Klaver over premiegevolgen Wlz (Dossier 33891)
Reactie op het verzoek van de leden de leden Keijzer, Agema, Leijten en Klaver over premiegevolgen Wlz Brief regering verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 78 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 september 2014 Tijdens de regeling van werkzaamheden van vandaag hebben de leden Keijzer, Agema, Leijten en Klaver verzocht om aanvullende informatie over de premiegevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel Langdurige zorg (Handelingen II 2013/14, nr. 106, Regeling van Werkzaamheden). ...

Afschrift van de brief aan de NZa over wijziging Budgettair kader Wlz 2015 (Dossier 33891)
Afschrift van de brief aan de NZa over wijziging Budgettair kader Wlz 2015 Brief regering verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 augustus 2014 Op 27 juni 2014 heb ik u geïnformeerd over het voorlopige budgettair kader Wlz voor 2015 (Kamerstuk 33 891, nr. 13). ...

Reactie op amendementen ingediend bij het wetsvoorstel Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) (Dossier 33891)
Reactie op amendementen ingediend bij het wetsvoorstel Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Brief regering verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 138 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2014 Op het wetsvoorstel Wet langdurige zorg zijn diverse amendementen en moties ingediend. ...