Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

16431 resultaten

Amendement van de leden Van der Staaij en Otwin van Dijk over het bereiken van overeenstemming tussen artikel 2.2.2 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de memorie van toelichting (Dossier 33841)
Amendement van de leden Van der Staaij en Otwin van Dijk over het bereiken van overeenstemming tussen artikel 2.2.2 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de memorie van toelichting Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 36 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN OTWIN VAN DIJK Ontvangen 13 maart 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 1.1.1 wordt in de definitie van «algemene voorziening» de zinsnede «het versterken van zelfredzaamheid en participatie, of op opvang» vervangen door: maatschappelijke ondersteuning. ...

Amendement van het lid Otwin van Dijk over het waarborgen van onafhankelijke cliëntondersteuning (Dossier 33841)
Amendement van het lid Otwin van Dijk over het waarborgen van onafhankelijke cliëntondersteuning Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID OTWIN VAN DIJK Ontvangen 20 februari 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 1.1, tiende gedachtestreepje, wordt voor «ondersteuning» ingevoegd: onafhankelijke. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over een VOG voor stagiairs en vrijwilligers (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over een VOG voor stagiairs en vrijwilligers Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 48 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 27 maart 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel 3.4 wordt gewijzigd als volgt: 1. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33841)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 65 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 16 april 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 2.3.5, vierde lid, tweede volzin, wordt «zo zich snel» vervangen door: zich zo snel. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het niet aanbesteden van huishoudelijke verzorging, dagbesteding, begeleiding en persoonlijke verzorging. (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het niet aanbesteden van huishoudelijke verzorging, dagbesteding, begeleiding en persoonlijke verzorging. ...

Amendement van de leden Voortman en Siderius ter vervanging van nr. 5 over het verplicht overnemen van personeel (Dossier 33841)
Amendement van de leden Voortman en Siderius ter vervanging van nr. 5 over het verplicht overnemen van personeel Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 153 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN SIDERIUS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 51 Ontvangen 24 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 2.6.5, eerste lid, komt te luiden als volgt: 1. ...

Motie van de leden Siderius en Van Gerven over toegang tot zorg in een instelling voor 80-plussers (Dossier 33841)
Motie van de leden Siderius en Van Gerven over toegang tot zorg in een instelling voor 80-plussers Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 122 MOTIE VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Voorgesteld 23 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering de toegang tot een verzorgingshuis drastisch inperkt voor 80-plussers; van mening dat het om sociale redenen onwenselijk kan zijn om mensen de toegang tot zorg in een instelling te ontzeggen; verzoekt de regering om, in de Wet langdurige zorg op te nemen dat 80-plussers ongeacht het zorgzwaartepakket toegang kunnen krijgen tot zorg in een instelling, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Dik-Faber C.S. over het toevoegen van het begrip begeleiding aan de begripsbepalingen als belangrijk instrument om de zelfredzaamheid en participatie van cliënten te bevorderen. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Dik-Faber C.S. over het toevoegen van het begrip begeleiding aan de begripsbepalingen als belangrijk instrument om de zelfredzaamheid en participatie van cliënten te bevorderen. ...

Nota van wijziging (Dossier 33841)
Nota van wijziging Nota van wijziging bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 35 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 12 maart 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1.1.1 wordt als volgt gewijzigd; 1. ...

Gewijzigd amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 48 over een VOG verplichting (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 48 over een VOG verplichting Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 147 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 48 Ontvangen 24 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel 3.4 wordt gewijzigd als volgt: 1. ...

Motie van de leden Siderius en Van Gerven over doorrekening van de koopkrachteffecten van de Wmo 2015 (Dossier 33841)
Motie van de leden Siderius en Van Gerven over doorrekening van de koopkrachteffecten van de Wmo 2015 Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 123 MOTIE VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Voorgesteld 23 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om voor 1 juni 2014 een doorrekening door het Centraal Planbureau van de koopkrachteffecten van voorliggend wetsvoorstel – inclusief de stapeling van eigen bijdragen en de Wet langdurige zorg – aan de Kamer te doen toekomen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Van der Staaij en Otwin van Dijk over het bieden van ondersteuning aan mantelzorgers (Dossier 33841)
Amendement van de leden Van der Staaij en Otwin van Dijk over het bieden van ondersteuning aan mantelzorgers Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 26 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN OTWIN VAN DIJK Ontvangen 6 maart 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel 1.1.1 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Otwin van Dijk en van 't Wout ter vervanging van nr. 28 over een meet- en weetplicht voor gemeenten. (Dossier 33841)
Amendement van de leden Otwin van Dijk en van 't Wout ter vervanging van nr. 28 over een meet- en weetplicht voor gemeenten. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat regelt dat de plicht tot het verrichten van maatschappelijke nuttige activiteiten zoals opgenomen in de Participatiewet niet kan worden ingezet om professionele zorgtaken in het kader van de Wmo over te nemen (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat regelt dat de plicht tot het verrichten van maatschappelijke nuttige activiteiten zoals opgenomen in de Participatiewet niet kan worden ingezet om professionele zorgtaken in het kader van de Wmo over te nemen Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 31 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 11 maart 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Na artikel 2.6.6 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 2.6.7 Werkzaamheden die voortkomen uit de verstrekking van een voorziening worden door het college niet aangemerkt als onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden die worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet werk en bijstand. ...

Reactie op het inzake verzoek van het lid Keijzer bij de Regeling van Werkzaamheden van 22 januari over het standpunt van de VNG over de uitvoering van de nieuwe WMO. (Dossier 33841)
Reactie op het inzake verzoek van het lid Keijzer bij de Regeling van Werkzaamheden van 22 januari over het standpunt van de VNG over de uitvoering van de nieuwe WMO. ...

Schriftelijke beantwoording vragen Wmo 2015 en reactie op openstaande amendementen (Dossier 33841)
Schriftelijke beantwoording vragen Wmo 2015 en reactie op openstaande amendementen Brief regering bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 164 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 april 2014 Zoals toegezegd tijdens mijn eerste termijn (Handelingen II 2013/14, nr. 79, wet maatschappelijke ondersteuning 2015), doe ik u hierbij schriftelijk een reactie toekomen op de vragen die ik nog niet heb beantwoord. ...

Motie van de leden Siderius en Van Gerven over een verbod op gedwongen verhuizingen van ouderen en mensen met een beperking (Dossier 33841)
Motie van de leden Siderius en Van Gerven over een verbod op gedwongen verhuizingen van ouderen en mensen met een beperking Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 121 MOTIE VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Voorgesteld 23 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, per direct een verbod in te stellen op de gedwongen verhuizingen van ouderen en mensen met een beperking, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 72 over het betrekken van cliënten of hun vertegenwoordigers bij de uitvoering van de wet. (Dossier 33841)
Amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 72 over het betrekken van cliënten of hun vertegenwoordigers bij de uitvoering van de wet. ...

Amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk over het right to challenge (Dossier 33841)
Amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk over het right to challenge Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 152 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN OTWIN VAN DIJK Ontvangen 24 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel 2.6.6 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 2.6.6a 1. ...

Reactie op amendementen Wmo 2015 (Kamerstuk 33 841) (Dossier 33841)
Reactie op amendementen Wmo 2015 (Kamerstuk 33 841) Brief regering bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 108 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 april 2014 Op het wetsvoorstel Wmo 2015 zijn diverse amendementen ingediend. ...