Kamerstuk 33841-122

Motie van de leden Siderius en Van Gerven over toegang tot zorg in een instelling voor 80-plussers

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


11,3 %
88,7 %

VVD

GL

D66

CU

PVV

PvdD

CDA

PvdA

Van Vliet

SGP

GrBvK

50PLUS

SP


Nr. 122 MOTIE VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN

Voorgesteld 23 april 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering de toegang tot een verzorgingshuis drastisch inperkt voor 80-plussers;

van mening dat het om sociale redenen onwenselijk kan zijn om mensen de toegang tot zorg in een instelling te ontzeggen;

verzoekt de regering om, in de Wet langdurige zorg op te nemen dat 80-plussers ongeacht het zorgzwaartepakket toegang kunnen krijgen tot zorg in een instelling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Siderius

Van Gerven