Kamerstuk 33841-153

Amendement van de leden Voortman en Siderius ter vervanging van nr. 5 over het verplicht overnemen van personeel

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


23,3 %
76,7 %

CDA

CU

PVV

GrBvK

PvdD

D66

PvdA

VVD

GL

SP

50PLUS

SGP

Van Vliet


Nr. 153 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN SIDERIUS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 51

Ontvangen 24 april 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 2.6.5, eerste lid, komt te luiden als volgt:

  • 1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 662 en 663 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, ziet het college er op toe dat de aanbieder aan welke een overheidsopdracht voor het leveren van een voorziening wordt gegund, het betrokken personeel van de aanbieder of aanbieders die voor hem in opdracht van het college die voorziening leverden, overneemt.

Toelichting

Een verplichting tot overleg over de overname van personeel van de oude aanbieder bij het gunnen van een overheidsopdracht voor het leveren van een voorziening aan een nieuwe aanbieder, is wat de indiener betreft te vrijblijvend. Dit amendement dient ter versteviging van de positie van de mensen die werkzaam zijn bij aanbieders en het verbeteren van de continuïteit van zorg voor cliënten. Het amendement beoogt dat de werknemers met behoud van sociale en cao rechten worden overgenomen.

Voortman Siderius