Kamerstuk 33841-114

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het niet aanbesteden van huishoudelijke verzorging, dagbesteding, begeleiding en persoonlijke verzorging.

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


23,3 %
76,7 %

SP

GL

Van Vliet

PvdD

D66

PVV

CDA

GrBvK

CU

50PLUS

PvdA

VVD

SGP


Nr. 114 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN

Ontvangen 23 april 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel 2.6.4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: Het verlenen van persoonlijke verzorging, begeleiding, dagbesteding of huishoudelijke verzorging wordt niet aanbesteed.

2. In het tweede lid, wordt na «van een voorziening» ingevoegd: , niet zijnde het verlenen van persoonlijke verzorging, begeleiding, dagbesteding of huishoudelijke verzorging,.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Onder het verrichten van huishoudelijke verzorging, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt verstaan het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van het verzorgen van het huishouden van een persoon dan wel van de leefeenheid waartoe een persoon behoort.

II

Artikel 2.6.5, eerste lid, komt te luiden:

  • 1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 662 en 663 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, ziet het college er op toe dat de aanbieder aan welke een overheidsopdracht voor het leveren van een voorziening wordt gegund, het betrokken personeel van de aanbieder of aanbieders die voor hem in opdracht van het college die voorziening leverden, overneemt.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat als het dienstverlening betreft waarbij hulpverleners diensten of zorg verlenen deze dienstverlening niet kan worden aanbesteed. Dit betreft onder andere huishoudelijke verzorging, dagbesteding, begeleiding en persoonlijke verzorging. Indieners zijn van mening dat persoonlijke hulpverlening niet aan de tucht van de markt moet worden blootgesteld. Ervaringen met betrekking tot de huishoudelijke verzorging hebben laten zien dat dit ten koste kan gaan van de kwaliteit en continuïteit van zorg, waarbij hulpbehoevenden teveel verschillende hulpverleners over de vloer kregen. Door de scherpe prijsconcurrentie daalde het gemiddelde opleidingsniveau van de hulpverleners die zorg leverden en verslechterden de inkomens van de hulpverleners, waarbij loondump plaatsvond en een race naar de bodem met betrekking tot kwaliteit en prijs. Ook werkt het marktmechanisme niet omdat zorgpersoneel in het belang van hun patiënten/cliënten doorgaans hun hulp blijven bieden ook al zijn hun arbeidsvoorwaarden fors verslechterd. In de zorg is immers het stakingsmiddel een minder goed bruikbaar middel om voor je rechten op te komen. Tevens wordt met dit amendement geregeld dat wanneer de dienstverlening van de ene zorgaanbieder naar de ander overgaat er een overnameverplichting van het personeel voor de nieuwe zorgaanbieder bestaat met behoud van de bestaande rechten en arbeidsvoorwaarden, vergelijkbaar met de Wet personenvervoer wanneer een concessie overgaat van de ene naar de andere aanbieder. Hierdoor wordt voorkomen dat als de dienstverlening van de ene naar de andere zorgaanbieder overgaat dat dit gaat ten koste van het personeel. Tevens vormt deze bepaling een extra waarborg voor behoud van kwaliteit en continuïteit van de geboden dienstverlening.

Siderius Van Gerven