Kamerstuk 33841-123

Motie van de leden Siderius en Van Gerven over doorrekening van de koopkrachteffecten van de Wmo 2015

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


32,0 %
68,0 %

SP

Van Vliet

50PLUS

PvdA

PVV

SGP

VVD

GrBvK

CDA

CU

GL

PvdD

D66


Nr. 123 MOTIE VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN

Voorgesteld 23 april 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om voor 1 juni 2014 een doorrekening door het Centraal Planbureau van de koopkrachteffecten van voorliggend wetsvoorstel – inclusief de stapeling van eigen bijdragen en de Wet langdurige zorg – aan de Kamer te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Siderius

Van Gerven