Kamerstuk 33841-48

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over een VOG voor stagiairs en vrijwilligers

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


Nr. 48 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN

Ontvangen 27 maart 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel 3.4 wordt gewijzigd als volgt:

1. Onder vernummering van het tweede tot en met het vierde lid tot het vierde tot en met het zesde lid, worden na het eerste lid twee leden ingevoegd, luidende:

  • 2. De verplichting van het tweede lid geldt voor een persoon die als stagiair werkzaam is en uit dien hoofde met cliënten in contact kan komen de eerste maal voordat hij de werkzaamheden aanvangt en vervolgens uiterlijk iedere twee jaar, te rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. Bij iedere volgende houder ten behoeve waarvan de stagiair in die periode van maximaal twee jaar werkzaam is, overlegt hij telkens de meest actuele verklaring omtrent het gedrag.

  • 3. De verplichting van het tweede lid geldt voor een persoon die als vrijwilliger werkzaam is en uit dien hoofde met cliënten in contact kan komen de eerste maal voordat hij de werkzaamheden aanvangt en vervolgens uiterlijk iedere twee jaar, te rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag.

2. In het vierde lid (nieuw) wordt na «beroepskracht» telkens ingevoegd: , stagiair of vrijwilliger.

3. In het vijfde lid (nieuw) wordt na «beroepskracht» ingevoegd: , stagiair of vrijwilliger.

II

Artikel 7.8 wordt gewijzigd als volgt:

1. Onder vernummering van het tweede lid tot het vierde lid, worden na het eerste lid twee leden ingevoegd, luidende:

  • 2. In afwijking van artikel 3.4, tweede lid, is de aanbieder voor stagiairs als in dat lid bedoeld die op het tijdstip van inwerkingtreden van dat lid voor hem werkzaam zijn, uiterlijk binnen een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen termijn na dat tijdstip in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die niet eerder dan drie maanden voor het verstrijken van de vastgestelde termijn is afgegeven. De termijn kan voor verschillende groepen stagiairs verschillend worden vastgesteld.

  • 3. In afwijking van artikel 3.4, derde lid, is de aanbieder voor vrijwilligers als in dat lid bedoeld die op het tijdstip van inwerkingtreden van dat lid voor hem werkzaam zijn, uiterlijk binnen een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen termijn na dat tijdstip in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die niet eerder dan drie maanden voor het verstrijken van de vastgestelde termijn is afgegeven. De termijn kan voor verschillende groepen personen die als vrijwilliger werkzaam zijn verschillend worden vastgesteld.

2. In het vierde lid (nieuw), wordt «tweede en derde» vervangen door «vierde en vijfde» en wordt na «eerste» ingevoegd: tot en met het derde.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe dat ook stagiaires en vrijwilligers in de zorg in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning een verklaring omtrent het gedrag moeten overleggen. De indieners hechten zeer aan een dergelijke verklaring, omdat vrijwilligers en stagiaires in direct contact staan met vaak kwetsbare cliënten of zij komen bij cliënten thuis, wanneer zij bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij algemene dagelijkse levensverrichtingen of in geval van ondersteuning in het huishouden. Deze cliënten bevinden zich vaak in een afhankelijkheidspositie ten opzichte van vrijwilligers en stagiaires, waardoor het niet altijd gemakkelijk is om voor de eigen veiligheid op te komen. De indieners hechten eraan de veiligheid van deze cliënten te beschermen. Daar hoort bij dat vrijwilligers en stagiaires die bijvoorbeeld zijn veroordeeld voor mishandeling (van cliënten), niet (meer) mogen werken in de maatschappelijke ondersteuning.

Siderius Van Gerven